20-07-2018

KIO 1361/18

1

Sygn. akt: KIO 1361/18

POSTANOWIENIE

PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

z dnia 20 lipca 2018 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579

z późn. zm.) wobec nieuiszczenia wpisu do dnia upływu terminu do wniesienia

odwołania wniesionego przez Konsorcjum: STECOL CORPORATION, Polbud Pomorze

Sp.z o.o., Huayuan Industrial Zone, Rongyuan Road /No. 2, Tianjin w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych

i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

postanawia:

zwraca wniesione odwołanie.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

2

Sygn. akt: KIO 1361/18

U z a s a d n i e n i e

W dniu 9 lipca 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie

Konsorcjum: STECOL CORPORATION, Polbud Pomorze Sp. z o. o. w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S52

odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez

węzła). Numer referencyjny: O.KR.D-3.2410.4.2017.

Do odwołania nie dołączono dowodu uiszczenia wpisu w terminie przewidzianym

na wniesienie odwołania.

Pismem z dnia 11 lipca 2018 r. na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych odwołujący został wezwany pod rygorem zwrotu odwołania do przesłania

w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania dowodu uiszczenia wpisu w terminie

przewidzianym na wniesienie odwołania.

Odwołujący nie przedłożył w wyznaczonym terminie wymaganego dokumentu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne należy zauważyć, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 187 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie podlega

rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Stosownie

zaś do § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 964 z późn.

zm.) w przypadku gdy odwołanie zawiera braki formalne, w szczególności z zakresu, o którym

mowa w § 4 ust. 1 pkt 5-8, bądź nie zawiera dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2

rozporządzenia, Prezes Izby wzywa odwołującego do usunięcia braków formalnych odwołania

w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu odwołania. Wpłata wpisu, na podstawie art. 187 ust. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych, powinna być dokonana najpóźniej do dnia upływu

terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia powinien zostać dołączony

do odwołania.

Wpis uznaje się za uiszczony tylko w sytuacji, gdy został wniesiony we właściwym terminie

i odpowiedniej wysokości oraz na stosowny numer konta zgodnie z dyspozycją

§ 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

3

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).

Nieuiszczenie wpisu do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania oraz nieuzupełnienie

dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania skutkuje – zgodnie

z treścią art. 187 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – zwrotem wniesionego

odwołania w drodze postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie zwrócone

nie wywołuje żadnych skutków, jakie wiąże ustawa z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

W związku z powyższym, postanawiam jak na wstępie.

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij