06-09-2018

KIO 1711/18

1

Sygn. akt KIO 1711/18

POSTANOWIENIE

z dnia 6 września 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Irmina Pawlik

Protokolant: Marta Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania w Warszawie

w dniu 6 września 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w dniu 23 sierpnia 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów

KOBYLARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni w postępowaniu prowadzonym

przez zamawiającego Gminę Wrocław oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu reprezentowanego przez

Wrocławskie Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

we Wrocławiu

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Będzinie oraz AZI-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Będzinie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn.

akt KIO 1711/18 po stronie zamawiającego

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Kobylarni kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero

groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania;

3. zasądza od odwołującego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA

Spółka Akcyjna z siedzibą w Kobylarni na rzecz zamawiającego Gminy Wrocław oraz

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna z siedzibą

we Wrocławiu reprezentowanego przez Wrocławskie Inwestycje Spółka

2

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu kwotę 3 826 zł 01 gr

(słownie: trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych jeden grosz) stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione przez zamawiającego z tytułu wynagrodzenia

pełnomocnika oraz kosztów dojazdu na posiedzenie.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na nini

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij