10-08-2018

KIO 1481/18

1

Sygn. akt: KIO 1481/18

WYROK

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Bartosz Stankiewicz

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 lipca 2018 r. przez wykonawcę Orange

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 160 (02-676 Warszawa) w

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia z siedzibą

we Wrocławiu przy Placu Nowy Targ 1-8 (50-141 Wrocław)

orzeka:

1. Oddala odwołanie;

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Orange Polska S.A. z siedzibą w

Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez tego wykonawcę tytułem

wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący: …………………………….

2

Sygn. akt: KIO 1481/18

U z a s a d n i e n i e

Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia zwana dalej „zamawiającym” prowadzi w

trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”,

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa polegająca na uruchomieniu

oraz kompleksowej eksploatacji samoobsługowej wypożyczalni rowerów publicznych we Wrocławiu”

(nr sprawy: ZP/PN/42/2018/WIM), zwane dalej: „postępowaniem.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej w dniu 17 lipca 2018 r. pod nr 2018/S 135-308482.

W dniu 27 lipca 2018 r. wykonawca Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

zwany dalej „odwołującym” wniósł odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych

warunków zamówienia (dalej zwanej: „SIWZ”), w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie

przepisu art. 7 ust. 1 Pzp w związku z:

1. art. 22 ust. 1a Pzp poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu oraz

wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do

przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do

należytego wykonania zamówienia – zwany dalej „zarzutem nr 1”;

2. art. 29 ust. 1 i 2 Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób

niejednoznaczny i niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i

okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób utrudniający

konkurencję – zwany dalej „zarzutem nr 2”;

3. art. 29 ust 3 Pzp poprzez zaniechanie zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia opisu

równoważności – zwany dalej „zarzutem nr 3”.

W związku z postawionymi zarzutami odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu

dokonania modyfikacji postanowień SIWZ poprzez:

1) zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub

zawodowej;

2) zmianę treści postanowień Załącznika nr 1 do Umowy („Ogólne wymagania funkcjonalne

i techniczne dla infrastruktury systemu WRM”), jak w treści uzasadnienia.

Odwołujący podał, że powodem wniesienia niniejszego odwołania są niezgodne z

prawem działania oraz zaniechania zamawiającego mogące prowadzić do utrudniania

3

uczciwej konkurencji, polegające na wadliwym zredagowaniu postanowień SIWZ. Powyższe

w istotny sposób narusza jego interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, przez co

możliwe jest poniesienie przez niego szkody z uwagi na brak możliwości skutecznego

ubiegania się o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji utraty korzyści związanych z

realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego - sprzeczny z przepisami Pzp opis

przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu w sposób negatywny

wpływają na możliwość złożenia przez niego ważnej oferty. Wskazał ponadto, że w

przypadku uwzględniania niniejszego odwołania, będzie w stanie przygotować i złożyć

konkurencyjną ofertę z realną szansą na uzyskanie zamówienia.

W zakresie zarzutu nr 1 odwołujący wskazał, że punkcie 1.3. w Rozdziale VII SIWZ

zamawiający określił wobec wykonawców następujące warunki udziału w postępowaniu w

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku

świadczeń okresowych łub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na

uruchomieniu co najmniej jednego systemu wypożyczalni rowerów

miejskich/publicznych obejmującej co najmniej 1000 rowerów i 100 stacji rowerowych

oraz udokumentuje, że zamówienie te zostało wykonane należycie, oraz

b) wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na

kompleksowej eksploatacji przez co najmniej 1 rok, co najmniej jednego systemu

wypożyczalni rowerów miejskich/publicznych obejmującej co najmniej 1000 rowerów i

100 stacji rowerowych oraz udokumentuje, że zamówienie te zostało wykonane

należycie.

W opinii odwołującego, tak określony warunek zdolności zawodowej narusza art. 22

ust. 1a Pzp, zgodnie z którym Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz

wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu

zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania

zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Następnie odwołujący wyjaśnił, że w ten sposób wyrażona zasada proporcjonalności, w

świetle aktualnie obowiązujących przepisów, została podniesiona do rangi głównych zasad

ustawowych, według których zamawiający przygotowują i przeprowadzają postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego (art. 7 ust. 1 Pzp). W świetle normy prawnej zawartej w

przywołanym przepisie każdy warunek udziału w postępowaniu należy oceniać nie tylko

generalnie, ale przede wszystkim z uwzględnieniem wszystkich indywidualnych okoliczności

danej sprawy, szczególnie w odniesieniu do danego przedmiotu zamówienia i specyfiki

4

rynku, do którego zamówienie jest skierowane. Tylko w odniesieniu do powyższych

okoliczności ocenić można realizację lub naruszenie zasad ogólnych Pzp, zwłaszcza zasad

nieograniczania konkurencji i proporcjonalności. Odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 7

Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w

sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców

oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości, przy czym zachowanie uczciwej

konkurencji powinno być oceniane przez pryzmat przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosownie do art. 3 ust. 1 tej ustawy, czynem

nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli

zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ponadto zgodnie z art. 15 ust.

1 pkt 3 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom

dostępu do rynku, w szczególności przez rzeczowo nieuzasadnione zróżnicowane

traktowanie niektórych klientów. Działanie zamawiającego polegające na postawieniu

warunku nieprzystającego do przedmiotu zamówienia, w sposób nieuprawiony i

nieuzasadniony różnicuje potencjalnych wykonawców, co ma znamiona czynu nieuczciwej

konkurencji opisanego powyżej.

W pierwszej kolejności wskazał przy tym, że opisanie warunków udziału w

postępowaniu należy do kompetencji zamawiającego, który w wykonywaniu tej kompetencji

ograniczony jest przepisami art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1a Pzp, zgodnie z którymi

zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz

zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Po drugie, oceniając kwestię proporcjonalności warunku do przedmiotu zamówienia

należy wziąć pod uwagę cel, jaki przyświeca określeniu warunków udziału w postępowaniu,

tj. dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy dają rękojmię należytego wykonania

przedmiotu przyszłej umowy oraz wyeliminowanie wykonawców, co do których zachodzi

prawdopodobieństwo, że nie będą zdolni do prawidłowej realizacji zamówienia.

Poszanowanie zaś zasady proporcjonalności wymaga, by stawiane przez zamawiającego

wymagania były adekwatne do uzyskania zamierzonego w postępowaniu celu. Celem tym

bez wątpienia jest udzielenie zamówienia wykonawcy, którego oferta jest korzystna

ekonomicznie i jakościowo.

W konsekwencji odwołujący stwierdził, że zasada proporcjonalności oznacza zatem,

że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione

wartością zamówienia, charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami

realizacji zamówienia. Nie powinny ograniczać dostępu do zamówienia wykonawcom

dającym rękojmię należytego jego wykonania.

5

Wskazał także, że na konieczność przestrzegania zasady proporcjonalności zwracał

uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przykładowo w wyroku z 23 grudnia 2009

r. w sprawie Serrantoni Srl i Consorzio stabile edili Scrl przeciwko Comune di Milano (C-

376/08) wskazał, że przy określaniu jacy wykonawcy nie mogą wziąć udziału w

postępowaniu, niezbędne jest zachowanie zasady proporcjonalności, a więc ograniczania

konkurencji gwarantowanej w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską w stopniu jak

najmniejszym i jedynie niezbędnym dla osiągnięcia celów. W orzecznictwie Trybunału

określenie „proporcjonalny” używane jest w znaczeniu „zachowujący właściwą proporcję”.

Warunek proporcjonalny więc to tyle co warunek nienadmierny. W wyroku z dnia 16

września 1999 r. Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii (C-414/97), Trybunał

wskazał, że ocena czy podjęte środki są zgodne z Traktatem, wymaga tzw. testu

proporcjonalności, czyli wykazania, że podjęte działania są adekwatne i konieczne do

osiągnięcia wybranego celu.

Następnie odwołujący wyjaśnił, że sformułowanie „proporcjonalny” było też

przedmiotem wykładni dokonywanej przez Krajową Izbę Odwoławczą. Przykładowo wskazał

wyrok z 19 października 2010 roku (sygn. akt KIO 2172/10,), zgodnie z którym przez

doświadczenie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp należy rozumieć zasób

umiejętności praktycznych, warunkujących zdolność do należytego wykonania określonych

czynności (niezawodność). Zgodnie z zasadą proporcjonalności wszelkie wymagania

dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawcy mogą być stawiane tylko w niezbędnym

zakresie uzasadnionym przedmiotem zamówienia. Proporcjonalność powinna być rozumiana

jako adekwatność, która pozwoli zamawiającemu na osiągnięcie celu jakim jest wybór

wykonawcy, który może zrealizować zamówienie. Dlatego też, na zamawiającym ciąży

obowiązek znajomości konkretnego rynku i określenie właściwego kręgu wykonawców który

zagwarantuje należytą realizację zamówienia i nie będzie ograniczał konkurencji w

nieuzasadniony sposób poprzez ograniczenie w dostępie do udziału w postępowaniu

wykonawców, którzy mogą zrealizować należycie usługę. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 13

maja 2016 r. (sygn. akt KIO 650/16), opis warunków udziału w postępowaniu musi być

ukierunkowany na dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy dają rękojmię

należytego wykonania przyszłej umowy i wyeliminowanie tych, których sytuacja podmiotowa

takiej rękojmi nie daje.

Podkreślił, że w przedmiotowym postępowaniu fakt, że wykonawcy, którzy uruchomili

i zarządzali/ją systemami rowerów miejskich w kilku mniejszych miejscowościach (gdzie z

wiadomych przyczyn ilość rowerów jest mniejsza) nie daje podstaw do twierdzenia, że ich

doświadczenie nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. W jego ocenie jest wręcz

przeciwnie - powyższe daje rękojmię należytego wykonania przedmiotowego zamówienia,

6

skoro bowiem wykonawca w sposób należyty obsługuje mniejszą ilość rowerów, ale w kilku

lokalizacjach, to tym bardziej jest w stanie zarządzać większą ilością rowerów, ale w jednej

lokalizacji. Dalej odwołujący wskazał, że - zgodnie z jego wiedzą - warunki doświadczenia

postawione przez zamawiającego spełnia tylko jeden wykonawca Nextbike Polska S.A.,

który realizuje zamówienia podobne do przedmiotowego w Poznaniu czy w Warszawie.

Ponadto odwołujący zaznaczył, że zamawiający mógłby w celu dodatkowej

weryfikacji potencjału wykonawcy wprowadzić wymóg złożenia wraz z ofertą próbki systemu.

Dzięki temu jeszcze na etapie badania i oceny ofert zamawiający miałby możliwość

zweryfikowania lub wręcz użycia oferowanego produktu. W tym przypadku mógłby to być co

najmniej rower wraz z aplikacją do wypożyczenia i zwrotu roweru oraz systemem

uruchomiony przez wykonawcę w zakresie umożliwiającym przetestowanie podstawowych

funkcji systemu. W takim przypadku zamawiający poza dokumentami referencyjnymi, mógłby

przekonać się o potencjale wykonawcy na podstawie gotowego produktu.

W przypadku przedmiotowego zamówienia, niezależnie od jego skali, odwołujący

stanął na stanowisku, że wystarczającym z punktu widzenia zapewnienia należytego

wykonania umowy będzie warunek doświadczenia odnoszący się do znacznie mniejszej

liczby tak rowerów, jak i stacji rowerowych - zapewniając przy tym znacznie większy poziom

konkurencyjności postępowania rozumiany jako potencjalna liczba wykonawców, którzy

będą w stanie skutecznie przystąpić do postępowania składając ofertę.

Z uwagi na powyższe uznał, iż zamawiający formułował warunek zdolności

technicznej i zawodowej w sposób naruszający zasadę proporcjonalności, czym ograniczył

konkurencję poprzez ograniczenie dostępu do udziału w postępowaniu wykonawców, którzy

mogą zrealizować należycie usługę. W związku z tym za uzasadniony należy w jego ocenie

uznać zarzut, jak również wniosek o modyfikację powyższego warunku w następujący

sposób:

Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w

przypadku świadczeń okresowych łub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) wykonał z należytą starannością, co najmniej trzy usługi polegające na uruchomieniu

systemu wypożyczalni rowerów miejskich/publicznych i obejmujących łącznie co najmniej

200 rowerów i 20 stacji rowerowych oraz udokumentuje, że zamówienia te zostały wykonane

należycie.

oraz

b) wykonał lub wykonuje z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na

kompleksową eksploatacji, co najmniej jednego systemu wypożyczalni rowerów

miejskich/publicznych obejmującej co najmniej 100 rowerów i 10 stacji rowerowych oraz

7

udokumentuje, że zamówienie to zostało wykonane należycie.

W odniesieniu do zarzutów nr 2 i 3 odwołujący wskazał, że zamawiający w treści

Załącznika nr 1 do Umowy („Ogólne wymagania funkcjonalne i techniczne dla infrastruktury

systemu WRM") określił szereg wymagań dotyczących systemu rowerów miejskich, które w

jego opinii zostały sformułowane z naruszeniem podstawowych zasad udzielania zamówień

publicznych, tj. zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,

wyrażonych w art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1, 2 i 3 Pzp.

Zgodnie ze strukturą odwołania o wskazanych wyżej naruszeniach świadczyły w

szczególności następujące wymagania zamawiającego określone w SIWZ (podane w

punktach I-VI):

I. W pkt 4 Rozdziału II Załącznika nr 1 „Ogólne wymagania funkcjonalne i techniczne dla

infrastruktury systemu WRM” zawarł następujące wymaganie:

W systemie WRM zapewniona jest możliwość samodzielnego zwrotu i wypożyczenia roweru

standardowego (tj. bez udziału osób trzecich), a maksymalny czas jednorazowego

wypożyczenia roweru to 12 godzin. Rowery wypożycza i zwraca się na stacji za pomocą

aplikacji bądź komputera pokładowego umieszczonego na rowerze (blokada i zwolnienie

blokady roweru następuje automatycznie po wydaniu polecania odpowiednio zwróć łub

wypożycz w aplikacji mobilnej lub w komputerze zamontowanym na rowerze).

Jednocześnie w pkt 2-3 w rozdziale III Załącznika nr 1 „Wymagania dla stacji rowerowych”

zamawiający podaje elementy składowe zarówno stacji z totemem, jak i stacji z terminalem.

Biorąc pod uwagę fakt, że zamawiający wymaga, aby system WRM miał możliwość

samodzielnego zwrotu i wypożyczenia roweru standardowego (tj. bez udziału osób trzecich)

na stacji za pomocą aplikacji bądź komputera pokładowego umieszczonego na rowerze

(blokada i zwolnienie blokady roweru następuje automatycznie po wydaniu polecania

odpowiednio zwróć lub wypożycz w aplikacji mobilnej lub w komputerze zamontowanym na

rowerze), całkowicie nieuzasadnione jest stosowanie stacji z terminalami, gdyż cały proces

wypożyczenia i zwrotu realizowany jest z poziomu aplikacji mobilnej bądź komputera

pokładowego umieszczonego na rowerze. Stwierdzić należy także, że nie ma żadnych

przeciwwskazań, aby za pomocą aplikacji lub komputera pokładowego umieszczonego na

rowerze zastosować - podobnie jak dla rowerów standardowych - możliwość samodzielnego

zwrotu i wypożyczenia rowerów niestandardowych z zachowaniem innych wymagań

zamawiającego w stosunku do tych rowerów.

Odwołujący zauważył, że wyspecyfikowany terminal stosowany jest wyłącznie przez firmę

Nextbike Polska S.A. (a więc obecnego operatora Wrocławskiego Roweru Miejskiego) lub jej

spółki zależne. O „ukierunkowaniu" postępowania na rozwiązania oferowane przez Nextbike

Polska S.A. może według niego świadczyć fakt zastosowania tożsamych zapisów

8

związanych z terminalem oraz wyświetlaczem LCD terminala w innych specyfikacjach na

usługi związane z dostawą systemów rowerów miejskich. Przykładem może być

postępowanie w Warszawie, w którym to jedyną złożoną ofertą była oferta Nextbike Polska

S.A. Zwrócił przy tym uwagę, że zdumiewające jest wymaganie dostarczenia terminali o

specyfikacji równej specyfikacji rozwiązań Nextbike Polska S.A. przy jednoczesnym

wymaganiu zamawiającego, aby proces wypożyczenia i zwrotów rowerów odbywał się za

pomocą aplikacji bądź komputera pokładowego umieszczonego na rowerze. Ponadto

zaskakują specyficzne wymagania dla terminali chociażby w zakresie wyświetlacza LCD

podczas gdy na rynku istnieją bardziej nowoczesne, wydajniejsze i nie droższe rozwiązania

takie jak np. wyświetlacze z matrycą IPS o lepszych kątach widzenia.

W związku z powyższym odwołujący wniósł o całkowite usunięcie wymagania w zakresie

stosowania terminali na stacjach i zastąpienie ich stacjami z totemem, wyspecyfikowanymi w

Załączniku nr 1 do umowy.

II. W pkt 4 Rozdziału III „Wymagania dla stacji rowerowych” (Załącznik nr 1 do umowy)

zamawiający określił wymagania, jakim mają odpowiadać totemy (i terminale - pominięte

przez odwołującego z uwagi na ww. przedstawione zarzuty dotyczące stacji z terminalami).

Mianowicie każdy totem „musi zostać wyposażony w urządzenia/nadajnik! Typu beacon

odpowiadające następującym wymogom:

1) urządzenia muszą obsługiwać formaty: iBeacon i Eddysone,

2) urządzenia mają zapewniać komunikacje (minimum) - Bluetooth Low Energy

technologia bezprzewodowej komunikacji radiowej w paśmie 2.4 GHz,

3) urządzenia muszą posiadać parametry techniczne - szybkość transmisji (minimalna):

1 MBit/s - pamięć wewnętrzna: min. 256 KB flash oraz min. 16 KB RAM.

Zdaniem odwołującego, zamawiający opisał zasady funkcjonowania totemu w sposób

charakterystyczny dla konkretnego wykonawcy, nie określając przy tym, w jakim celu mają

być realizowane tego typu funkcjonalności. Odwołujący zauważył, że nie jest jasne np.

dlaczego totem musi obsługiwać formaty iBeacon, czy Eddysone. Nawet próbując znaleźć

zastosowanie dla tej konkretnej technologii, a odwołującemu na myśl przychodzą również

inne rozwiązania mogące mieć takie samo zastosowanie.

W związku z tym wniósł o doprecyzowanie powyższych wymagań poprzez określenie celu

wykorzystania opisanej technologii oraz dopuszczenie rozwiązań równoważnych - obydwa

wskazane formaty (iBeacon oraz Eddysone) należy bowiem rozpatrywać jako znaki

towarowe oraz szczególne procesy (komunikacji za pomocą łącza Bluetooth) wdrożone

przez, odpowiednio: Apple i Google. Aktualne brzmienie kwestionowanych zapisów narusza

więc zakaz zawarty w przepisie art. 29 ust. 3 Pzp.

III. W pkt 5 Rozdziału IV „Wymagania dla rowerów” (Załącznik nr 1 do umowy) zawarł m.in.

9

następujące wymagania:

• czujnik i wyświetlacz diodowy stanu naładowania akumulatora,

• stabilność cyklu ładowania - minimum 70% po 1.000 cykli,

• wszelkie instalacje zostaną poprowadzone wewnątrz konstrukcji roweru, z

wyjściem w sąsiedztwie urządzeń, które łączą.

Zdaniem odwołującego opisanie przedmiotu zamówienia w powyższy sposób utrudnia

uczciwą konkurencję wskazując na rozwiązanie Nextbike Polska S.A. Świadczy o tym m.in.

tożsama specyfikacja roweru elektrycznego jaka została zamieszczona w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym rzecz Zarząd Dróg Miejskich

w Warszawie https://zdm.waw.Di/zamowienia-publiczne/737, w którym jako jedyna ofertę

złożyła wspomniana firma.

Biorąc powyższe pod uwagę odwołujący wniósł o nakazanie modyfikacji SIWZ poprzez

dopuszczenie rozwiązania równoważnego aktualnie wskazywanym (iBeacon oraz

Eddystone) wraz ze wskazaniem obiektywnych kryteriów równoważności oraz usunięcie

zapisów wskazujących jednoznacznie na rozwiązanie Nextbike Polska S.A., w

szczególności:

czujniki wyświetlacz diodowy stanu naładowania akumulatora,

stabilność cyklu ładowania - minimum 70% po 1.000 cykli,

wszelkie instalacje zostaną poprowadzone wewnątrz konstrukcji roweru, z wyjściem w

sąsiedztwie urządzeń, które łączą

IV. W Rozdziale VI Załącznik nr 1 do Umowy zamawiający wyspecyfikował wymagania dla

Centrum Kontaktu (CK):

W przypadku połączeń telefonicznych koszt każdej minuty rozmowy nie może być większy

niż koszt minuty połączenia krajowego stacjonarnego (na numer +48 71...) a w przypadku

połączeń za pomocą telefonu komórkowego koszt nie może być wyższy niż minuty

połączenia komórkowego u najtańszego operatora na rynku Polskim.

Maksymalny czas oczekiwania na rozmowę z konsultantem nie może przekraczać 5 min.

Maksymalny czas oczekiwania na udzielenie odpowiedzi na zapytanie/reklamację przesłaną

drogą elektroniczną nie może przekraczać 24 godz.

Zdaniem odwołującego zapis powyższego wymagania jest nieprecyzyjny i niejednoznaczny

w zakresie maksymalnych kosztów połączeń za pomocą telefonu komórkowego.

Zamawiający w tym zakresie wymaga, by koszt ten nie był wyższy niż koszt 1 minuty

połączenia komórkowego u najtańszego operatora na rynku polskim. Z punktu widzenia

wykonawcy pojęcie najtańszy operator na polskim rynku jest nieprecyzyjne, po pierwsze nie

wiadomo, czy ma to być operator najtańszy pod względem konkretnej usługi np. połączeń na

telefony komórkowe w ruchu krajowym albo połączeń na telefony stacjonarne czy też

10

operator najtańszy generalnie (w jakiejś puli usług), po drugie nie wiadomo, jakim rankingiem

(tj. przez kogo opracowywanym) ma się posłużyć wykonawca.

Zważywszy powyższe wniósł o usunięcie zapisu albo o doprecyzowanie wyżej

przytoczonego postanowienia poprzez wskazanie rankingu operatorów, na podstawie

którego wykonawca ma ocenić najkorzystniejszą ofertę cenową na rynku

telekomunikacyjnym.

V. W Rozdziale VII Załącznik nr 1 do Umowy zamawiający zawarł wymagania dla strony

internetowej i aplikacji mobilnej. Zgodnie z jego treścią Wykonawca musi udostępniać

publicznie informacje o systemie poprzez stronę internetową, która zapewni również pełną

obsługę klientom systemu. Materiały udostępnione na stronie muszą być w wersjach

językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej i ukraińskiej.

Zdaniem odwołującego, zamawiający nie określił wszystkich okoliczności związanych z

realizacją przedmiotowego zamówienia, które są niezbędne zarówno do przygotowania

oferty w sposób gwarantujący należytą jej wycenę, jak i do należytej realizacji zamówienia.

Mając powyższe na względzie wniósł o uzupełnienie zapisów Rozdziału VII w Załączniku nr

1 do Umowy o:

a. wymóg zastosowania standardu WCAG 2.0 AA do dostarczanego systemu w tym

strony internetowej,

b. wymóg związany z poprawnym wyświetlaniem strony internetowej co najmniej w

przeglądarkach Chrome, Safari, Firefox, Edge w ich najnowszych wersjach,

c. wymóg zastosowania technologii RWD (Responsive Web Desing) i poprawnego

wyświetlania strony na urządzeniach z wyświetlaczem powyżej 4,6 cala.

VI. Zgodnie z pkt 7 w Rozdziale IX Załącznika nr 1 do Umowy „Wymagania w zakresie kontroli i

monitorowania systemu WRM” wykonawca ma udostępnić zamawiającemu 4 stanowiska do

monitorowania systemu WRM w postaci zestawów PC (komputer i monitor) oraz jeden tablet,

zlokalizowane w siedzibie Zamawiającego według specyfikacji określonej w dalszej części

Załącznika nr 1 do umowy. W celu potwierdzenia spełniania wymogów SIWZ, wykonawca

jest zobowiązany do dołączenia na etapie składania ofert wydruku ze strony:

http://www.coubenchmark.net potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ.

W opinii odwołującego wyspecyfikowane zestawy PC mogą utrudniać uczciwą konkurencję,

co stanowi naruszenie art. 29 ust. 2 Pzp. W sytuacji, gdy Vendor (producent/dostawca

sprzętu) nie udostępni oferty cenowej wraz z modelem konkretnego urządzenia (vendor lock

in), wykonawca nie będzie miał możliwości wygenerowania wydruków ze strony,

wymaganych przez zamawiającego. Należy zauważyć, że to w gestii wykonawcy powinno

być dostarczenie odpowiednich zestawów PC, monitorów, tabletów pozwalających na

bezproblemowe, ciągłe monitorowanie systemu WRM. Dlatego nieuzasadnione wydaje się

11

takie specyfikowanie zestawów PC, monitorów i tabletów na tym etapie przez

zamawiającego, skoro nie wie jakie systemy wypożyczalni rowerów zostaną zaoferowane i

czy wskazywana na tym etapie specyfikacja zestawów PC, monitorów i tabletów będzie

odpowiednia do tych systemów.

Ponadto zauważył, że zestawy PC stanowią jedynie promil zamówienia i nie mogą

decydować o wyborze potencjalnego operatora.

W związku z powyższym odwołujący wniósł o nakazanie całkowitego usunięcia szczegółowej

specyfikacji dla zestawów PC, monitora i tabletu zastępując je ogólnymi wymaganiami np.

Wykonawca udostępni Zamawiającemu 4 stanowiska do monitorowania systemu WRM w

postaci fabrycznie nowych zestawów PC (komputer i monitor) oraz jednego tabletu o

parametrach dopasowanych do poprawnego prowadzenia kontroli i monitorowania

zaoferowanego systemu WRM.

W konkluzji do zarzutów nr 2 i 3 odwołujący wskazał, że w przedmiotowym

postępowaniu mamy do czynienia z naruszeniem przez zamawiającego wszystkich wyżej

wymienionych przepisów, bowiem - zgodnie z art. 7 ust. 1 Pzp - to na zamawiającym

spoczywa obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowanie o udzielenie

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zatem należyte

przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia stanowi obowiązek zamawiającego, a

niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do naruszenia zasad Pzp co w konsekwencji

wpływa na wynik postępowania. Opis przedmiotu zamówiona powinien umożliwiać

wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych

przeszkód w otwarciu zamówień publicznych na konkurencję.

Naruszeniem zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania

wykonawców jest więc opisanie przedmiotu zamówienia poprzez określenie parametrów na

takim poziomie, który odpowiada tylko jednemu produktowi. W takim przypadku zamawiający

- w sposób pośredni - dokonuje uprzywilejowania określonego wykonawcy, z jednoczesnym

dyskryminowaniem pozostałych. Pośrednia dyskryminacja ma miejsce wówczas, gdy

zamawiający wprawdzie nie opisuje przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia, ale posługuje się parametrami wskazującymi na

konkretnego producenta lub konkretny produkt.

Podkreślił przy tym, że zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie

zamówienia publicznego winien udzielić zamówienia wykonawcy zdolnemu do realizacji

tegoż zamówienia. To zamawiający jest gospodarzem postępowania i niewątpliwie posiada

uprawnienia pozwalające mu określić przedmiot zamówienia stosowanie do jego potrzeb.

Ograniczenie tego uprawnienia wyznacza jednak art. 29 ust. 2 Pzp zakazujący opisu

12

przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Zasada opisu

przedmiotu zamówienia z zachowaniem reguł uczciwej konkurencji jest jedną z

fundamentalnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zasada

zachowania uczciwej konkurencji związana jest z obowiązkami, jakie nakłada ustawodawca

na zamawiającego w czasie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie

zamówienia w tym dokonania rzetelnej oceny ofert (wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z

22 kwietnia 2008 roku sygn. akt X Ga 25/08).

W dniu 9 sierpnia 2018 r. zamawiający złożył oryginał odpowiedzi na odwołanie z

dnia 7 sierpnia 2018 r., w której oświadczył, że uznaje zarzuty nr 2 i 3 pkt II w części

dotyczącej doprecyzowania żądanych wymagań poprzez określenie celu wykorzystania

opisanej technologii oraz pkt IV i V w całości, natomiast w zakresie zarzutów

nieuwzględnionych wniósł o oddalenie w odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty

zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez strony,

ustaliła i zważyła, co następuje.

Na wstępie Izba ustaliła, że odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 Pzp

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia,

a naruszenie przez zamawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez

niego szkody polegającej na utracie możliwości uzyskania zamówienia. Nie została

wypełniona także żadna z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania,

wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp.

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o

zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem pismem z dnia 1 sierpnia 2018 r. (sygn.

WZP.271.2.36.2018 ZP/PN/42/WIM/6/2368/2018), załączniki do odwołania oraz odpowiedzi

na odwołanie, a także dokumenty przedłożone na rozprawie stwierdzając, że stan faktyczny

sprawy został przedstawiony w pismach procesowych przez strony adekwatnie i nie wymaga

odrębnego omówienia.

Zgodnie z art. 186 ust. 4a Pzp - W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego

zarzutów w części, gdy po jego stronie do postepowania odwoławczego nie przystąpił w

terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje

odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów. W związku z oświadczeniem zamawiającego

wyrażonym w odpowiedzi na odwołanie o uznaniu zarzutów nr 2 i 3 pkt II w części

13

dotyczącej doprecyzowania żądanych wymagań poprzez określenie celu wykorzystania

opisanej technologii, a także pkt IV i V w całości oraz o oddaleniu odwołania w zakresie

zarzutów nieuwzględnionych, Izba rozpoznała odwołanie w zakresie tych nieuwzględnionych

zarzutów.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów

podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnośnie zarzutu nr 1 należy wskazać, że zgodnie z art. 22 Pzp o udzielenie

zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy m.in. spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania. Zgodnie z ust 1a tego przepisu

zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców

środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający

ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności

wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

W zakresie tego zarzutu w pierwszej kolejności należy stwierdzić, że warunki udziału

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie muszą być skonstruowane w

sposób umożliwiający udział w nim każdemu wykonawcy zainteresowanemu uzyskaniem

danego zamówienia – na co zwracał uwagę zamawiający w odpowiedzi na odwołanie.

Jakkolwiek odwołujący trafnie argumentował, że swoboda zamawiającego w określaniu

treści warunków ograniczona jest do osiągnięcia celu, jaki przyświeca określeniu warunków

udziału w postępowaniu tj. dopuszczenie do postępowania wykonawców, którzy dają

rękojmię należytego wykonania przedmiotu przyszłej umowy oraz wyeliminowanie

wykonawców, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że nie są zdolni do prawidłowej

realizacji zamówienia, tym niemniej zdaniem Izby, ad casum nie ma podstaw do

stwierdzenia, że zamawiający przedmiotową granicę naruszył.

Izba przyjmując argumentację zamawiającego w tej kwestii uznała, że mając na

uwadze zakres zamówienia oraz spodziewaną liczbę potencjalnych klientów uzasadniony

jest warunek zakreślający krąg potencjalnych wykonawców do tych, którzy byli w stanie

wcześniej zaangażować się w projekty, które umożliwiły zdobycie doświadczenia na

poziomie co najmniej 50% obecnego zamówienia. Poziom ten stanowiący w praktyce

minimalny poziom zdolności w przedmiotowym postępowaniu należy uznać z jednej strony

za dający rękojmie należytego wykonania zamówienia, którego poziom skomplikowania

wzrasta wraz ze wzrostem zakresu ilościowego, a z drugiej strony za nienaruszający zasadę

proporcjonalności. Skoro przedmiotowe zamówienie obejmuje zapewnienie przez

wykonawcę infrastruktury Wrocławskiego Roweru Miejskiego, w ramach której możliwe

14

będzie udostępnienie klientom nie mniej niż: 2 000 rowerów standardowych, 65 rowerów

niestandardowych na co najmniej 200 stacjach rowerowych wyposażonych w co najmniej 2

000 stojaków rowerowych to celem postawienia warunku udziału w postępowaniu jest

właśnie dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców dających rękojmię

należytego wykonania przyszłej umowy. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie

zdolności technicznej lub zawodowej został zbudowany na dwóch elementach pkt a) i b) tj.:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie:

a) wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na uruchomieniu

co najmniej jednego systemu wypożyczalni rowerów miejskich/publicznych obejmującej

co najmniej 1000 rowerów i 100 stacji rowerowych oraz udokumentuje, że zamówienie te

zostało wykonane należycie.

oraz

b) wykonał z należytą starannością, co najmniej jedną usługę polegającą na kompleksowej

eksploatacji przez co najmniej 1 rok, co najmniej jednego systemu wypożyczalni rowerów

miejskich/publicznych obejmującej co najmniej 1000 rowerów i 100 stacji rowerowych

oraz udokumentuje, że zamówienie te zostało wykonane należycie.

Jak wyjaśnił zamawiający - określając wskazany warunek odniósł się do obszaru

uruchomienia (pkt a) oraz obszaru kompleksowej eksploatacji (pkt b). Nie wskazał wartości

tych usług, gdyż jak stwierdził tylko elementy ilościowe (1000 rowerów, 100 stacji) umożliwią

ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia i tylko takie wskazanie

określa minimalny poziom zdolności wykonawcy.

Jak wskazano powyżej w ocenie Izby zamawiający wykazał zasadność

wprowadzonego warunku w postaci doświadczenia, jak również jego proporcjonalność do

przedmiotu zamówienia. Należy zauważyć, iż proporcjonalność warunku do przedmiotu

zamówienia oznacza jego adekwatność także w odniesieniu do zakresu przedmiotowego.

Izba przy tym uznała, ze odwołujący nie wykazał, iż postawiony przez zamawiającego

warunek narusza wskazane przez niego przepisy Pzp. Zdaniem Izby zakres zrealizowanych

usług na poziomie co najmniej 50% obecnego zamówienia, nie jest wymogiem nadmiernie

wygórowanym, naruszającym zasady określone w art. art. 22 ust. 1a. Wprowadzony przez

zamawiającego warunek nie eliminuje bowiem w sposób nieuzasadniony wykonawców

zdolnych do wykonania zamówienia. Okoliczność, iż przedmiotowy warunek udziału w

postepowaniu oznacza, iż o zamówienie nie mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające

na rynku, w tym samodzielnie odwołujący, nie oznacza, iż winien on być traktowany, jako

utrudnienie uczciwej konkurencji, jak również nie oznacza, że jego wprowadzenie wykracza

15

poza realizację celu, któremu ma służyć, tj. dopuszczenia do udziału w postępowaniu

wyłącznie wykonawców, którzy dają rękojmię prawidłowej realizacji zamówienia. Izba

podziela stanowisko zamawiającego, iż zważywszy na przedmiot zamówienia i warunki jego

świadczenia, warunek ten został określony na poziomie proporcjonalnym do przedmiotu

zamówienia i umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do jego należytego wykonania.

W związku z powyższym Izba uznała, że zarzut nr 1 (dotyczący naruszenia art. 22

ust. 1a Pzp) podlega oddaleniu.

Rozpoznając zarzuty nr 2 i 3 dotyczące naruszenia art. 29 ust 1, 2 i 3 Pzp Izba nie

zgodziła się z twierdzeniami wykonawcy, że podane w odwołaniu wymagania związane z

realizacją przedmiotu zamówienia zostały określone w sposób niejednoznaczny i

niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć

wpływ na sporządzenie oferty oraz w sposób utrudniający konkurencję, a także poprzez

zaniechanie zawarcia w opisie przedmiotu zamówienia opisu równoważności.

W odniesieniu do pkt I ww. zarzutów dotyczącego terminali Izba uznała, że

kwestionowane przez odwołującego postanowienia w tym zakresie wynikają z potrzeb

zamawiającego i ma on prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby te potrzeby

zrealizować. Zgodnie z twierdzeniem zamawiającego rowery będzie można wypożyczyć za

pomocą aplikacji jak i komputera zainstalowanego na rowerze. Ponadto zamawiający

stwierdził, że główną rolą terminali będzie wykonywanie innych czynności związanych z

korzystaniem z systemu Wrocławskiego Roweru Miejskiego, takich jak m. in.: dokonywanie

płatności, sprawdzanie stanu konta, zapoznanie się z regulaminem, rejestrację w systemie.

Dodatkowo kolejnym argumentem zamawiającego w tej kwestii jest okoliczność, że we

Wrocławiu nie będzie stacjonarnego Biura Obsługi Klienta, terminale będą zatem

dodatkowym kanałem łączności, za pomocą którego użytkownicy WRM-u, będą mogli

wykonać większość operacji związanych z użytkowaniem rowerów publicznych

Warto przy tym dodać, że wymóg instalowania terminali nie dotyczył wszystkich stacji

rowerowych. Zgodnie z twierdzeniami zamawiającego terminale mają być instalowane na 40

stacjach rowerowych spośród 200 co także stanowi potwierdzenie niewygórowanego

wymogu.

Natomiast twierdzenie odwołującego, że tak wyspecyfikowany przez zamawiającego terminal

stosowany jest wyłącznie przez jedną firmę lub jej spółki zależne Izba uznała za gołosłowny.

Na potwierdzenie tego odwołujący skupił się na ogólnych twierdzeniach oraz na ich

potwierdzenie załączył do odwołania informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2

sierpnia 2016 r. w postępowaniu na „Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu oraz

zarządzeniu i kompleksowej eksploatacji systemu Warszawski Rower Publiczny”, z której

wynika, że jako najkorzystniejsza została wybrana, jedyna oferta w przedmiotowym

16

postępowaniu złożona przez Nextbike polska S.A. Dowód ten w ocenie Izby nie może

stanowić uzasadnienia do zamawiania terminali wyłącznie po to, aby w sposób niedozwolony

preferować jednego z wykonawców. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. z art. 6 kc należy

stwierdzić, że to na odwołującym spoczywa ciężar udowodnienia podniesionych w odwołaniu

zarzutów i Izba uznała, że odwołujący tego ciężaru nie udźwignął, gdyż ze złożonego

dowodu można jedynie ustalić okoliczności co do rozstrzygnięcia przedmiotowego

postępowania oraz ilości złożonych w nim ofert.

Na uwzględnienie nie zasługuje także pkt II zarzutów nr 2 i 3 w części

nieuwzględnionej przez zamawiającego dotyczącej rozwiązań równoważnych. Jak wyjaśnił

zamawiający „miasto Wrocław od kilku lat rozwija ideę SmartCity i w jej duchu uruchamia

różne inicjatywy oraz realizuje projekty zarówno badawczo rozwojowe jak również ściśle

związane z rozwojem nowoczesnych usług. Jednym z takich przedsięwzięć jest montaż w

przestrzeni miasta urządzeń typu beacon w ramach rozwoju idei Internetu Rzeczy (ang.

Internet of Things — IoT). W dniu dzisiejszym w ramach kilku projektów zamontowano

beacony w obszarze Starego Miasta i w całym w miejskim transporcie zbiorowym. Ponadto

planowany jest w przyszłym roku montaż tych urządzeń na wszystkich przystankach

komunikacji zbiorowej w ramach projektu rozbudowy systemu ITS oraz w ramach

parkomatów, które będzie montował przyszły operator stref płatnego parkowania. Wszystkie

montowane w przestrzeni miasta urządzenia będą uruchamiały funkcjonalności związane z

transportem w aplikacji mobilnej jaka zostanie rozbudowana również w ramach tego samego

projektu rozbudowy ITS. Rozwiązanie, które będzie uruchomione w ramach ITSu będzie

umożliwiało włączanie kolejnych urządzeń do tego systemu zarówno tych montowanych w

kolejnych przestrzeniach publicznych, jak również tych montowanych w ramach stacji

rowerowych. Wszystkie komunikaty jakie będą pojawiały się w ramach aplikacji mobilnej

będą związane z informacjami o transporcie w mieście, jak również o jego kondycji. Ponadto

wszystkie informacje na temat tych urządzeń beacon będą prezentowane w ramach

uruchomionego rozwiązania OpenData. Wszystkie te urządzenia pracują nadając sygnały w

dwóch standardach Eddystone i Ibeacon”.

Dodatkowo zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wskazał, że odwołujący „nieprawidłowo

interpretuje wymóg wyposażania totemu w urządzenia beacon, gdyż poza fizycznym

montażem ich w obrębie totemu, technologicznie nie są one ze sobą w żaden sposób

powiązane. Funkcjonowanie totemu nie jest w żaden sposób uzależnione od urządzenia typu

beacon i odwrotnie. Ponadto to nie totem obsługiwać ma formaty Eddystone i Ibeacon, tylko

urządzenia typu beacon mają nadawać komunikat wykorzystując technologię bluetooth przy

zachowaniu zgodności z tymi formatami, tak aby aplikacje mobilne, zarówno z systemami

iOS i Android, mogły te sygnały odbierać oraz interpretować. Na uwagę zasługuje fakt, iż

17

wszyscy dostawcy takich urządzeń beacon dostarczają je z obsługą właśnie tych formatów.

Należy zaznaczyć, że Zamawiający użył nazw Eddystone i Ibeacon, ponieważ jest to

wskazanie standardu kodowania danych przesyłanych przez bluetooth do smartfonów.

Nazwy te nie określają produktu a jedynie protokół komunikacji”.

W świetle powyższego Izba uznała, że zamawiający nie naruszył dyspozycji zawartej w art.

29 ust. 3 Pzp. Po pierwsze odwołujący nie wykazał, ze użycie tych nazw (Eddystone i

Ibeacon) wypełnia normę zawartą w tym przepisie. Zgodnie z twierdzeniem zamawiającego

są to standardy kodowania danych przesyłanych przez bluetooth do smartfonów i nie

określają produktu, a jedynie protokół komunikacji. Odwołujący nie był w stanie podważyć

tego twierdzenia zamawiającego, a to na nim jak wskazano powyżej spoczywa ciężar

dowodu w związku z zarzutami podniesionymi w odwołaniu. Po drugie standardy te są

używane przez zamawiającego zatem ich wskazanie w treści opisu przedmiotu zamówienia

znajduje odzwierciedlenie w potrzebach zamawiającego ponieważ nie trudno sobie

wyobrazić, że jest on zainteresowany tym, aby poszczególne usługi czy systemy ze sobą

współpracowały szczególnie, że rozwija on idee Smartcity i Internetu Rzeczy.

Co do okoliczności wskazanych w pkt III zarzutów nr 2 i 3 Izba wskazuje, że

argumentacja odwołującego dotycząca wybranych parametrów rozdziału IV „Wymagania dla

rowerów” skupia się wyłącznie na twierdzeniu, iż utrudniają one uczciwą konkurencje

wskazując na rozwiązanie Nextbike Polska S.A. o czym świadczy tożsama specyfikacja

roweru elektrycznego jaka została zamieszczona w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia w postępowaniu prowadzonym rzecz Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Przedmiotową argumentacje w żadnym wypadku nie można uznać za potwierdzającą

postawiony zarzut, gdyż jest ona gołosłowna i hasłowa. Należy w tym przypadku przyznać

racje zamawiającemu, że zastosowanie w SIWZ postanowień analogicznych lub tożsamych

z postanowieniami z przetargu innych zamawiających, którzy prowadzili podobne

postępowania nie oznacza, że godzą one w zasadę uczciwej konkurencji i równego

traktowania stron przez faworyzowanie innych wykonawców, szczególnie, że tamte

zamówienie, na które powołuje się odwołujący zostało przeprowadzone z zastosowaniem

Pzp.

W odniesieniu do pkt VI zarzutów 2 i 3 zamawiający wyjaśnił, że w pkt 7 rozdziału IX

Załącznika nr 1 do Umowy „Wymagania w zakresie kontroli i monitorowania systemu WRM”

przedstawił minimalne wymagania dla sprzętu komputerowego przeznaczonego do

monitorowania systemu, a opisanie minimalnych wartości parametrów technicznych sprzętu

komputerowego ma na celu opisanie oczekiwanej wydajności dostarczanego sprzętu i

zagwarantowanie jego stabilnej pracy.

18

W ocenie Izby nie może znaleźć potwierdzenia zarzut co do postanowień, które z

jednej strony są jednoznaczne i stanowią emanacje potrzeb zamawiającego, a z drugiej

strony są „neutralne technologicznie” i nie faworyzują innych wykonawców. Zamawiający ma

obowiązek dokonania jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia natomiast zarzut

odwołującego w tym zakresie jak i postawione żądanie w ocenie Izby spowodowałyby, że

opis przedmiotu zamówienia w zakresie zestawów PC oraz tabletu stałby się

niejednoznaczny i mógł powodować wątpliwości wykonawców, co mogłoby się obrócić na ich

niekorzyść podczas oceny ofert. Nie ma znaczenia przy tym także okoliczność, że sprzęt ten

stanowił znikomą część zamówienia, bo już sam fakt zwrócenia na ten zakres uwagi w

odwołaniu wskazuje, ze ma on swoje znaczenie przy przygotowaniu oferty w przedmiotowym

postepowaniu.

Ponadto Izba stwierdziła, że odwołujący w pkt IV zarzutów nr 2 i 3 podobnie jak we

wszystkich punktach w ramach tych zarzutów swoją argumentacje opiera na zbyt dużym

poziomie ogólności, używając generalnych i niepotwierdzonych twierdzeń w związku z tym

mając na uwadze całość uzasadnienia dotyczącego przedmiotowych zarzutów należy

stwierdzić, że podlegają one oddaleniu

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp, orzeczono jak w

sentencji.

Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi

naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik

postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutów wskazanych w

odwołaniu powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym nie została wypełniona

hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10

Pzp, tj. stosownie do wyniku postępowania z uwzględnieniem postanowień rozporządzenia

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania

wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich

rozliczania (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 238) zmienionego rozporządzeniem Prezesa Rady

Ministrów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i

sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), w tym w szczególności §

5 ust. 4.

Przewodniczący: …………………………….

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij