27-06-2018

KIO 1198/18

1

Sygn. akt: KIO 1198/18

POSTANOWIENIE

PREZESA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) wobec

nieusunięcia braków formalnych odwołania wniesionego przez DGP Clean

Partner Sp. z o. o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego, którym jest Gmina Wrocław – Urząd Miejski

Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

postanawia:

1. zwraca wniesione odwołanie,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

DGP Clean Partner Sp. z o. o., ul. Najświętszej Marii Panny 5e, 59-220 Legnica, kwoty

15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy).

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

2

Sygn. akt: KIO 1198/18

U z a s a d n i e n i e

W dniu 18 czerwca 2018 r. wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie

DGP Clean Partner Sp. z o. o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na usługę sprzątania pomieszczeń, posesji, terenów zieleni i parkingów oraz obsługa

spotkań i narad wraz z bieżącym serwisem porządkowym w obiektach Urzędu

Miejskiego Wrocławia i nadzorem lokali użytkowy.

Do odwołania nie dołączono dokumentów potwierdzających umocowanie osoby podpisującej

odwołanie do reprezentowania odwołującego.

Pismem z dnia 19 czerwca 2018 r. na podstawie art. 187 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych wezwano odwołującego pod rygorem zwrotu odwołania do złożenia w terminie

3 dni od dnia doręczenia wezwania dokumentów potwierdzających umocowanie osoby

podpisującej odwołanie do reprezentowania odwołującego.

Odwołujący nie przedłożył wymaganych dokumentów, w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne należy zauważyć, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 187 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie podlega

rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Stosownie

zaś do § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 964

z późn. zm.), w przypadku gdy odwołanie zawiera braki formalne, w szczególności z zakresu,

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 5-8, bądź nie zawiera dokumentów, o których mowa

w § 4 ust. 2 rozporządzenia, Prezes Izby wzywa odwołującego do usunięcia braków

formalnych odwołania w terminie 3 dni pod rygorem zwrotu odwołania. Nieusunięcie braków

formalnych odwołania skutkuje – zgodnie z treścią art. 187 ust. 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych – zwrotem wniesionego odwołania w drodze postanowienia Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże

z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby.

W związku z powyższym, postanawiam jak na wstępie.

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij