10-07-2018

KIO 1266/18

1

Sygn. akt: KIO 1266/18

Wyrok

z dnia 10 lipca 2018 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Beata Pakulska-Banach

Członkowie: Anna Packo

Aleksandra Patyk

Protokolant: Artur Szmigiel

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 czerwca 2018 roku przez wykonawcę

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Lipowa 5A,

52-200 Wrocław

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Wałbrzych – Zarząd Dróg,

Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych

działającego w imieniu własnym oraz na rzecz i w imieniu Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-

139 Wrocław

przy udziale:

A. wykonawcy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 40,

01- 040 Warszawa;

B. wykonawcy Max Bögl Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

ul. M. Śniegockiego 4-6, 52-414 Wrocław;

C. wykonawcy Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie,

ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków;

D. wykonawcy Mosty Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź;

E. wykonawcy Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich,

ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce;

F. wykonawcy Berger Bau Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska

11, 54-517 Wrocław,

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego.

orzeka:

2

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonanie zmiany postanowień

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie:

1.1. postanowień Subklauzuli 13.8 punkt I Warunków Szczególnych Kontraktu

przez wykreślenie postanowienia: „W związku z wprowadzeniem waloryzacji

umownej Strony wyłączają stosowanie art. 3571 KC, art. 3581 § 3 KC, art. 632

§ 2 KC.”,

1.2. punktu 9.3. zawartego w tomie IV: Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych, IV.I. STWiORB – Wymagania ogólne przez

doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej wykonawcy.

2. Umarza postępowanie w zakresie zarzutu dotyczącego post

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij