18-06-2018

KIO 1091/18

1

Sygn. akt: KIO 1091/18 WYROK

z dnia 18 czerwca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 czerwca 2018r. odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2018r. przez wykonawcę KOMA

Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska

2 w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Lublin z siedzibą w Lublinie,

Plac Litewski 1

orzeka:

1. Oddala odwołanie,

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę KOMA Lublin spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 2 i :

2.1. Zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000zł. 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę KOMA

Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul.

Mełgiewska 2 tytułem wpisu od odwołania

2.2. Zasądza od wykonawcy KOMA Lublin spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 2 na rzecz

Gminy Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Litewski 1 kwotę 3 600 zł. 00 gr

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów

zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia -

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu

Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: …………………..

2

Sygn. akt KIO 1091/18

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych

położonych na obszarze miasta Lublin – 7 części zostało wszczęte ogłoszeniem

opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16 lutego 2018r. za

numerem 2018/S 033-071944.

W dniu 21 maja 2018r. zamawiający poinformował odrzuceniu oferty wykonawcy KOMA Lublin

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie – dalej odwołujący i o

unieważnieniu postępowania w części 5 zamówienia.

W

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij