18-07-2018

KIO 1342/18

Sygn. akt KIO 1342/18

POSTANOWIENIE

z dnia 18 lipca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Anna Osiecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania

odwoławczego w dniu 18 lipca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 lipca 2018 r. przez wykonawcę Przedsiębiorstwo

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Centrum Usług Wspólnych w Gminie

Żabia Wola

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.

2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

odwołującego wykonawcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy

pięćset złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni

od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku.

Przewodniczący: ………………………………

2

Sygn. akt KIO 1342/18

U Z A S A D N I E N I E

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Żabia Wola, dalej: „Zamawiający”, prowadzi

w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

pn. Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Żabia Wola w roku szkolnym

2018/2019 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych. Postępowanie

to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

w dniu 21 czerwca 2018 r. pod numerem 576854-N-2018.

W dniu 9 lipca 2018 r. wykonawca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, dalej: „Odwołujący”, wniósł do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu dokonanie wyboru

najkorzystniejszej oferty z naruszeniem art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

oraz naruszeniem art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie uznania za odrzuconą oferty

wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania, z powodu niewykazania przez tego

wykonawcę posiadania niezbędnych zdolności zawodowych (wiedzy i doświadczenia)

i technicznych oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej w sposób dowolny.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu:

1. unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej;

2. dokonania ponownego badania i oceny ofert;

3. wykluczenia wykonawcy J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Usługi Transportowe J. W. z siedzibą w Żabiej Woli

z postępowania;

4. odrzucenia oferty wykonawcy J. W. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Usługi Transportowe J. W. z siedzibą w Żabiej Woli;

5. ponownego dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do postępowania odwoławczego w ustawowym terminie żaden wykonawca

nie przystąpił.

3

W dniu 12 lipca 2018 r. Zamawiający poinformował Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej o uwzględnieniu w całości zarzutów odwołania. Niniejsza odpowiedź została

podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego.

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa

do umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych. Zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba

może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron

oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie

wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego

nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje,

powtarza lub unieważnia czynność w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie

z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Ponieważ po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca Izba

związana była oświadczeniem Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze.

Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych koszty

postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie.

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba

orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 7 500 zł uiszczonej

tytułem wpisu.

Przewodniczący: ………………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij