07-05-2018

KIO 706/18

Sygn. akt: KIO 706/18

Postanowienie

z dnia 7 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kawa

Protokolant: Maria Słoma

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Konsorcjum: FCC

Polska Sp. z o.o., IB Odpady Sp. z o.o., M.Ch. Firma Handlowo - Usługowa "KAMIR",

Firma Usługowo-Handlowa KOP-EKO S. T. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego "Górna Raba" Sp. z o.o. ul. Krakowska 27E, 34-730

Mszana Dolna.

przy udziale wykonawcy Konsorcjum: HILKIM Sp. z o.o., ZODIAK Sp. z o.o., DANBUD

Usługi Budowlane D. R. ul. Katowicka 34, 41-641 Świętochłowice zgłaszającego swoje

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

postanawia

1. umorzyć postępowanie odwoławcze w związku z wycofaniem odwołania

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

odwołującego Konsorcjum: FCC Polska Sp. z o.o., IB Odpady Sp. z o.o., M.Ch. Firma

Handlowo - Usługowa "KAMIR", Firma Usługowo-Handlowa KOP-EKO S. T. ul. Lecha 10 41-

800 Zabrze kwitę 6 750 (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych stanowiącą 90%

uiszczonego wpisu od odwołania.

3 zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 4 195,08 zł( cztery tysiące sto

dziewięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy) tytułem zwrotu kosztu wynagrodzenia

pełnomocnika oraz kosztu dojazdu na posiedzenie.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017r poz.1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Przewodniczący ……………………

Sygn. akt: KIO 706/18

UZASADNIENIE

Zamawiający "Górna Raba" Sp. z o.o. ul. Krakowska 27E 34-730 Mszana Dolna

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Załadunek, transport i

przetwarzanie odpadów ściekowych wytwarzanych na terenach oczyszczalni ścieków:

Mszana Dolna, Kasinka Mała

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij