21-05-2018

KIO 822/18

Sygn. akt KIO 822/18

1

Sygn. akt: KIO 822/18

WYROK

z dnia 21 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 14 maja 2018 r odwołania wniesionego do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 kwietnia 2018 r. przez odwołującego:

Skanska S.A., ul. Aleja „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa, w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich

Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje:

1.1. wykreślenie postanowienia punktu 2 Rozdziału XIV pn. Opis sposobu obliczenia

ceny SIWZ o treści „Cena ofertowa brutto za całość przedmiotu zamówienia

(100%) winna zostać wyliczona w taki sposób, aby wartość prac dla danego

zakresu tj. dla MPWiK wynosiła 22,67 % ceny całkowitej a dla prac ZMID 77,33%

ceny całkowitej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Niespełnienie w/w

warunku stosunku procentowego do cen określonych w formularzu oferty, z

zastrzeżeniem art.87 ust.2 ustawy, skutkować będzie odrzuceniem oferty ze

względu na art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.” oraz wykreślenie w pozostałych

dokumentach SIWZ postanowień o podziale wynagrodzenia dla MPWiK 22,67 %

ceny całkowitej a dla prac ZMID 77,33% ceny całkowitej

1.2. modyfikację postanowienia punktu 1.5.2. pn. Dokumentacja projektowa

STWiORB poprzez wskazanie znanej zamawiającemu lub możliwej do

przewidzenia ilości/zakresu wykonania dodatkowej dokumentacji oraz

szacowanej jej wartości albo wykreślenie wyżej wymienionego punktu 1.5.2. o

treści „Jeżeli w trakcie wykonywania robót będzie konieczne wykonanie

Sygn. akt KIO 822/18

2

dodatkowej dokumentacji lub dokumentacji zamiennej lub projektów usunięcia

kolizji (nie ujętych w projekcie wykonawczym), to Wykonawca wykona projekty,

uzyska niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Koszt opracowania w/w projektów

nie może przekroczyć 5% wartości robót dla których zostały one sporządzone”

oraz modyfikację albo wykreślenie w pozostałych dokumentach SIWZ

postanowień o treści jak w punkcie1.5.2. pn. Dokumentacja projektowa

STWiORB .

1.3. W pozostałym zakresie postępowanie umarza w związku z dokonaną przez

zamawiającego w dniu 11 maja 2018 roku modyfikacją pkt 1.5.2.1. (zdanie

drugie) STWiORB nadającą postanowieniu brzmienie: „Wykonawca dokona

uzgodnień z podmiotami i

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij