17-01-2018

KIO 37/18

1

Sygn. akt: KIO 37/ 18

POSTANOWIENIE

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania

odwoławczego w dniu 17 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 stycznia 2018 r. przez wykonawcę: M. K. prowadzący

działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa MARKAL M. K. 78-650

Mirosławiec, Kalinówka 1

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe

Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec 78-520 Złocieniec,

ul. Myczkowskiego 2

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

wykonawcy: M. K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma

Usługowa MARKAL M. K. 78-650 Mirosławiec, Kalinówka 1 kwotę 13 500,00 zł. 00 gr

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego

wpisu;

3. zasądza od odwołującego wykonawcy: M. K. prowadzący działalność gospodarczą

pod nazwą Firma Usługowa MARKAL M. K. 78-650 Mirosławiec, Kalinówka 1 na

rzecz zamawiającego: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy

Państwowe Nadleśnictwo Złocieniec 78-520 Złocieniec, ul. Myczkowskiego 2 kwotę

2

4 803 zł 64 gr (słownie: cztery tysiące osiemset trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze)

stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia

pełnomocnika oraz kosztów dojazdu na rozprawę.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie

- w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Przewodniczący: …………………………….

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij