17-01-2018

KIO 35/18

Sygn. akt KIO 35/18

POSTANOWIENIE

z 17 stycznia 2018 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kawa

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 17 stycznia 2018 roku w Warszawie,

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 03.01.2018 r. przez

wykonawcę Tronix s.c. R. S., K. S. ul. J. Olbrachta 58a/173,01-111 Warszawa w

postępowaniu prowadzonym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w

Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa,

przy udziale wykonawcy MARBUD Usługi Ogólnobudowlane i Sanitarne S. S., Omięciny

12A, 09-131 Joniec, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie zamawiającego

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

odwołującego wykonawcy - Tronix s.c. R. S., K. S. ul. J. Olbrachta 58a/173,01-111

Warszawa kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, tytułem zwrotu kwoty

uiszczonego wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący……………..

Sygn. akt: KIO 35/18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st.

Warszawy, ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa, prowadzi postepowanie o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja techniczna

targowisk: Banacha, Zieleniak, Zastępcze oraz Mołdawska”.

Postępowanie jest prowadzone z zastosowaniem zasad obowiązujących przy

procedurze udzielania zamówień publicznych, kiedy wartość zamówienia jest niższa od kwot

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij