17-01-2018

KIO 23/18

Sygn. akt: KIO 23/18

WYROK

z dnia 17 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Monika Szymanowska

Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

2 stycznia 2018 r. przez wykonawcę Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 3 lok. A, 51 – 162 Wrocław w postępowaniu

prowadzonym przez zamawiającego Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław

sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Przybyszewskiego 102/104, 51 - 148 Wrocław

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru

oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym

odrzucenie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 p.z.p. oferty

wykonawcy LIFTEC sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Swarzędziu, dokonanie wyboru oferty

najkorzystniejszej spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2

2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża zamawiającego Towarzystwo

Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę w wysokości

7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną

przez Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift sp. z o.o. tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław sp. z o.o. na rzecz

Zakładów Techniki Dźwigowej Techlift sp. z o.o. kwotę w wysokości 7 500 zł 00 gr

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów uiszczonego

wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Przewodniczący:

………………………………...

3

U z a s a d n i e n i e

do wyrok

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij