18-01-2018

KIO 9/18

Sygn. akt: KIO 9/18

WYROK

z dnia 18 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Kuszel - Kowalczyk

Członkowie: Jan Kuzawiński

Anna Osiecka

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie 15 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 2 stycznia 2018 r. przez Odwołującego – AUDYTEL S.A.

z siedzibą w Warszawie ( 00-546), ul. Ks. I. Skorupki 5, w postępowaniu prowadzonym

przez Zamawiającego – Skarb Państwa – Ministra Cyfryzacji z siedzibą w Warszawie (00-

060), ul. Królewska 27, w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usług

wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego w

ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych etap - I” (znak sprawy:

12/MC/PN/17)

przy udziale

przystępującego po stronie Zamawiającego – wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia – InfoStrategia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, GWW G. i

Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. p. z siedzibą w Warszawie,

InfoStrategia A. S. i Wspólnicy Sp. j., z siedzibą w Krakowie,

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę AUDYTEL S.A. z siedzibą w Warszawie:

2

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000,00 zł

(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez AUDYTEL S.A. z

siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania;

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –

przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………………….

Członkowie: ……………………………………….

……………………………………….

3

Sygn. akt KIO 9/18

Uzasadnienie

Skarb Państwa – Minister Cyfryzacji (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie

przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t. ze zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij