19-01-2018

KIO 3/18

Sygn. akt KIO 3/18

WYROK

z dnia 19 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Marek Koleśnikow

Daniel Konicz

Beata Konik

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2018 r. przez

wykonawcę Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. F. Roosevelta 22,

60-829 Poznań w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Olsztyn, pl.

Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

orzeka:

1. Oddala odwołanie.

2

2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą

w Poznaniu, ul. F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań

i:

2.1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. F. Roosevelta 22,

60-829 Poznań tytułem wpisu od odwołania;

2.2) zasądza od wykonawcy Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.

F. Roosevelta 22, 60-829 Poznań na rzecz zamawiającego Gminę Olsztyn, pl.

Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego

poniesione z tytułu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579,

1920 i 2260) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje

skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego

w Olsztynie.

Przewodniczący: ………………………………

………………………………

………………………………

3

Sygn. akt KIO 3/18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II Nr 1, 10-101 Olsztyn wszczął

postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Pełnienie fu

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij