16-01-2018

KIO 2/18

1

Sygn. akt: KIO 2/18

WYROK

z dnia 16 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak

Członkowie: Agata Mikołajczyk

Aneta Mlącka

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 stycznia 2018 r. przez

Wykonawcę – Control Process Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Obrońców

Modlina 16 (30-733 Kraków) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego

Energa Elektrownie Ostrołęka Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce przy ul.

Elektrycznej 5 (07-401 Ostrołęka)

przy udziale

Wykonawcy Rafako Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 (47-400

Racibórz) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

Odwołującego

orzeka:

1 Oddala odwołanie.

2 Kosztami postępowania obciąża Wykonawcę Control Process S.A. z siedzibą w

Krakowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000 zł 00 gr.

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez Wykonawcę Control

Process S.A. z siedzibą w Krakowie tytułem wpisu od odwołania;

str. 2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Przewodniczący: ……………………………… Członkowie: ……………………………… ………………………………

str. 3

Sygn. akt: KIO 2/18

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego przez Zamawiającego –

Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce na wykonanie zadania pn.

Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin II w Elektrowni Ostrołęka B (nr ref.:

ZP/EEO/150/2017/AK), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22

grudnia 2017 r. 2017/S 246-516019, wobec tr

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij