21-12-2017

KIO 2509/17

1

Sygn. akt: KIO 2509/17

WYROK

z dnia 27 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Beata Konik

Protokolant: Agata Dziuban

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 grudnia 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 listopada 2017 r. przez wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A+V spółka z ograniczona

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Studiotech Poland Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez

zamawiającego Uniwersytet Gdański, przy udziale wykonawcy 4Visions Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art.

90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie jego zastosowania w sytuacji, gdy oferta

wykonawcy 4Visions zawiera rażąco niską cenę i wykonawca nie udzielił wyjaśnień

obalających domniemanie istnienia rażąco niskiej ceny, art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez

nieprawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej, art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nie

zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i

nakazuje unieważnienie czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez

Przystępującego - 4Visions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,

2

powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty Przystępującego na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. W pozostałym zakresie nie

uwzględnia zarzutów odwołania.

2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Uniwersytet Gdański i zalicza w

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie:

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego, tytułem wpisu od

odwołania,

3. zasądza od Zamawiającego - Uniwersytetu Gdańskiego na rzecz wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A+V spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Studiotech Poland Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, kwotę 18 600,00 zł (osiemnaście tysięcy

sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione

przez odwołującego tytułem wpisu od odwo

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij