19-12-2017

KIO 2584/17

KIO 2584/17 1

Sygn. akt: KIO 2584/17

WYROK

z dnia 19 grudnia 2017 roku

Krajowa Izba Odwoławczaw składzie:

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2017 roku w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2017 roku przez

wykonawcę: M. S., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

A.” M. S., P., ul. (…) w postępowaniu prowadzonym przez 1 R. B. L., ul. (…)

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: M. S., prowadzący działalność

gospodarczą pod nazwą „A.” M. S., P.,

ul. (…) i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: M.

S., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą

A.” M. S., P., ul. (…) tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcy: M. S., prowadzący działalność gospodarcza pod

nazwą „A.M. S., P.,

ul. (…) na rzecz zamawiającego: 1 R. B. L., ul. (…) kwotę 825 zł 00 gr (słownie:

osiemset dwadzieścia pięć złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania

odwoławczego poniesione z tytułu noclegu oraz dojazdu na rozprawę

pełnomocników.

KIO 2584/17 2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

Przewodniczący: …………………………….

KIO 2584/17 3

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego przez 1 R. B. L. z W. (dalej „zamawiający”) na dostawę

ziemniaków obieranych sterylizowanych do jednostek wojskowych i ośrodków szkolenia

poligonowego (nr sprawy (…)) – zadanie 1-6 wykonawca M. S., prowadzący działalność

gospodarc

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij