30-11-2017

KIO 2385/17

1

Sygn. akt: KIO 2385/17

Postanowienie

z dnia 30 listopada 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Andrzej Niwicki

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 30 listopada 2017 r. w

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13

listopada 2017 r. przez wykonawcę T. P. Sp. z o.o., ul. (…) w postępowaniu prowadzonym

przez Sąd Rejonowy S.-C. w S, ul. (…).

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. nakazuje dokonanie zwrotu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na

rzecz wykonawcy T. P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem

tysięcy pięćset złotych zero groszy) poniesionej z tytułu wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) na niniejsze postanowienie -

w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Przewodniczący: …………………….

2

Sygn. akt: KIO 2385/17

Uzasadnienie

Zamawiający: Sąd Rejonowy S. – C. w S. prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego

postępowanie, którego przedmiotem jest: „Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz

krzeseł biurowych do Sądu Rejonowego S. – C. w S.", znak postępowania ZP/4/PN/2017 o

wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

ust. 8 ustawy pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień

publicznych w dniu 16.10.2017 r., numer ogłoszenia 602808-N-2017.

Odwołujący: T. P. sp. z o.o. z/s w W. wniósł odwołanie w zakresie części nr 2 postępowania

od niezgodnych z przepisami czynności i zaniechań zamawiającego zarzucając naruszenie

przepisów ustawy pzp: art. 89 ust. 1 pkt w zw. z art. 91 ust. 1 przez zaniechanie odrzucenia

oferty P.W. B. B. P. i (dalej B.) w zakresie części nr 2 mimo jej

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij