12-10-2017

KIO 2043/17

KIO 2043/17 1

Sygn. akt: KIO 2043/17

WYROK

z dnia 12 października 2017 roku

Krajowa Izba Odwoławczaw składzie:

Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 października 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 września 2017 r. przez

wykonawcę MVS Sp. z o.o., ul. Bielska 49, 43-190 Mikołów w postępowaniu prowadzonym

przez Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie,

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

przy udziale wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11,

03-821 Warszawa, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę MVS Sp. z o.o., ul. Bielska 49,

43-190 Mikołów i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę

MVS Sp. z o.o., ul. Bielska 49, 43-190 Mikołów tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od wykonawcy MVS Sp. z o.o., ul. Bielska 49, 43-190 Mikołów na rzecz

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie,

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków kwotę 278 zł 00 gr (słownie: dwieście

siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania

odwoławczego poniesione z dojazdu odwołującego na posiedzenie i rozprawę.

KIO 2043/17 2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na niniejszy wyrok w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: …………………………….

KIO 2043/17 3

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę serwisu

pogwarancyjnego obejmującego urządzenie Magnetom Ąvanto z w

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij