09-10-2017

KIO 1993/17

1

Sygn. akt: KIO 1993/17

WYROK

z dnia 9 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski

Protokolant: Mateusz Zientak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 października 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 września 2017 r. przez

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W. S.A. - Pełnomocnik

konsorcjum ul. (…), Przedsiębiorstwo „S.” Sp. z o.o. – P. konsorcjum, ul. (…) w postępowaniu

prowadzonym przez Miasto K., ul. (…)

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P. W.

B. Sp. z o.o. z siedzibą w B. i A. -B. Sp. z o.o. z siedzibą w B. zgłaszających swoje

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1993/17 po stronie

Zamawiającego

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności

wyboru najkorzystniejszej oferty, nakazuje Zamawiającemu wezwanie

Przystępującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia: P. W. B. Sp. z o.o. z siedzibą w B. i A. -B.Sp. z o.o. z siedzibą w B.

do uzupełniania dokumentów w zakresie KRK prokurenta podwykonawcy

Przystępującego, a następnie dokonanie ponownego badania i oceny złożonych

ofert, z uwzględnieniem oferty Przystępującego,

2. w pozostałej części oddala odwołanie,

3. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia: P. W. B. Sp. z o.o. z siedzibą w B. i A. -B. Sp. z o.o. z

siedzibą w B. i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie

2

ubiegających się o udzielenie zamówienia: P. W.B. Sp. z o.o. z siedzibą w B. i A. -B. Sp. z

o.o. z siedzibą w B. tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoł

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij