05-10-2017

KIO 1986/17

1

Sygn. akt: KIO 1986/17

Wyrok

z dnia 5 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza-w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 3 października 2017 r. odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 września 2017r. przez

wykonawcę A.C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) w

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Zespolony w

Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. Królewiecka 146

przy udziale wykonawcy Z.B.P. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

(...)5 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1986/17 po stronie

zamawiającego

orzeka:

1. Oddala odwołanie

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę A.C. spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w (...) i

2.1. Zalicza na poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł. 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę A.C.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) tytułem

wpisu od odwołania

2.2. Zasądza od wykonawcy A.C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w (...) na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Elblągu z siedzibą w Elblągu, ul. Królewiecka 146 kwotę 3 600 zł 00 gr

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) z tytułu poniesionych

kosztów zastępstwa prawnego.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przewodniczący: ……………

3

Sygn. akt KIO 1986/17

Uzasadnienie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę w 34 pakietach endoprotez/implantów ortopedycznych, cementu kostnego, płukania

pulsacyjnego, płyt kostnych, zestawów do uzyskiwania osocza bogato płytkowego do

wypełniania ubytków zostało wszczęte ogłoszen

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij