06-10-2017

KIO 1985/17

1

Sygn. akt: KIO 1985/17

WYROK

z dnia 6 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Paweł Trojan

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 20 września 2017 r. przez

wykonawcę Ł.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą C.T. Ł.K., (...) w

postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100

Pułtusk w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „wykonanie robót budowlanych

realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „Zmniejszenie

emisyjności gospodarki budynków użyteczności publicznej Gminy Pułtusk" – (postępowanie

znak SZP.271.27.2017)

orzeka:

1. odrzuca odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 96 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 6

w związku z art. 180 ust. 2 pkt 1 – 6 ww. ustawy;

3. w pozostałym zaś zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu;

4. kosztami postępowania w wysokości 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset

złotych i zero groszy) obciąża Odwołującego - Ł.K. prowadzącego działalność gospodarczą

pod firmą C.T. Ł.K., (...) i:

2

1) zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Ł.K. prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą C.T. Ł.K., (...) tytułem wpisu od odwołania,

2) zasądza od wykonawcy Ł.K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

C.T. Ł.K., (...) na rzecz zamawiającego - Gminę Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100

Pułtusk kwotę w wysokości 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych i

zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa przed Izbą.

5. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejszy

wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij