15-11-2017

KIO 2279/17

1

Sygn. akt: KIO 2279/17

WYROK

z dnia 15 listopada 2017 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Justyna Tomkowska

Członkowie: Paweł Trojan

Agnieszka Trojanowska

Protokolant: Rafał Komoń

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2017 roku w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 października 2017 roku przez

wykonawcę Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie w postępowaniu prowadzonym

przez Zamawiającego – Skarb Państwa, w imieniu którego działa Urząd Komunikacji

Elektronicznej w Warszawie

orzeka:

1. oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego – Asseco Poland S.A. z siedzibą

w Rzeszowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę

15 000,00 zł (słownie: piętnastu tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez

Odwołującego tytułem wpisu od odwołania

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:

…………………………..

Członkowie:

……………………………

……………………………

3

sygn. akt KIO 2279/17

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2017 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

w Warszawie, na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art. 182 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.; dalej:

„ustawa Pzp”), odwołanie złożył wykonawca ASSECO Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie

(dalej: „Asseco” lub „Odwołujący”).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na „Zaprojektowanie, budowę, dostarczenie i wdrożenie Systemu

informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, oraz świadczenie usług

gwarancyjnych, wsparcia i rozwoju”

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij