19-10-2017

KIO 2056/17

1

Sygn. akt: KIO 2056/17

WYROK

z dnia 19 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Małgorzata Matecka

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 października 2017 r. przez

Odwołującego: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

EUVIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz Unima

2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w siedzibą w Krakowie

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Miasta Gdańska

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Integrated Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie oraz Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgłaszających

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego oraz wykonawcy:

Pirios Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 w

związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp w odniesieniu

do warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale 2 pkt 2.2.2.

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nakazuje Zamawiającemu

unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie

czynności badania i oceny ofert, w tym wykluczenie wykonawcy Pirios Spółka

Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i pkt 16 ustawy

Pzp oraz dokonanie powtórnie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. W

pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala.

2

2. kosztami postępowania obciąża Zamawiającego, i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie:

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu

od odwołania,

2.2. zasądza kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero

groszy) od Zamawiającego na rzecz Odwołującego, stanowiącą uzasadnione koszty

strony poniesione z tytułu wpisu i wy

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij