02-10-2017

KIO 1935/17

1

Sygn. akt: KIO 1935/17

WYROK

z dnia 2 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski

Protokolant: Marcin Jakóbczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2017 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 września 2017 r. przez

wykonawcę K. sp. z o.o., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Państwową

Inspekcję Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. (...), W.

przy udziale wykonawcy I. sp. z o.o. z siedzibą w W. zgłaszającego swoje

przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 1935/17 po stronie

Zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie,

2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego: K. sp. z o.o., ul. (...), W. i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego: K.

sp. z o.o., ul. (...), W. tytułem wpisu od odwołania

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:……………………………..

2

Sygn. akt: KIO 1935/17

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. (...),W.

wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa laptopów

dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy”, nr postępowania: (…)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej nr 2017/S 111-222983.

Pismem z dnia 5 września 2017r. Zamawiający poinformował Odwołującego: K. sp. z

o.o. ul. (...), W. o wyborze oferty najkorzystniejszej, w tym odrzuceniu jego oferty.

Jako podstawę prawną odrzucenia oferty Zamawiający wskazał art. 89 ust. 1 p

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij