28-09-2017

KIO 1927/17

1

Sygn. akt: KIO 1927/17

WYROK

z dnia 28 września 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Daniel Konicz

Protokolant: Mateusz Zientak

po rozpoznaniu na rozprawie 27 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 15 września 2017 r. przez Odwołującego –

wykonawcę K.-Z. sp. z o.o. z siedzibą w Ł., w postępowaniu prowadzonym przez

Zamawiającego – Miasto Ł. – Zarząd Inwestycji Miejskich,

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu:

1.1. unieważnienie czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego,

1.2. unieważnienie wykluczenia Odwołującego i uznania jego oferty za odrzuconą,

1.3. wezwanie Odwołującego – w trybie przepisu art. 26 ust. 3 Pzp – do złożenia

dokumentów dotyczących podmiotu, na którego zasobach polega Odwołujący (K.P.

sp.j. z siedzibą w K.), spełniających wymogi określone w § 14 ust. 3 rozporządzenia

Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

1.4. poprawienie w wykazie wykonanych robót budowlanych – formularzu nr 4 złożonym

przez Odwołującego oczywistych omyłek pisarskich w jego treści przez wskazanie,

że zamówienie realizowane na rzecz Miasta R. stanowi doświadczenie podmiotu, na

którego zasobach polega Odwołujący i wykreślenie z treści wykazu informacji o

zamówieniu oznaczonym jako poz. 7 wykazu,

1.5. ponowne badanie i ocenę oferty Odwołującego.

2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i:

2

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) uiszczoną przez Odwołującego tytułem

wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 23.600,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych 00/100) stanowiącą koszty

postępowania odwoławczego poniesione przez Odwołującego z tytułu wpisu od

odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący: ……………………………………….

3

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij