29-09-2017

KIO 1922/17

1

Sygn. akt: KIO 1922 / 17

WYROK

z dnia 29 września 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Danuta Dziubińska

Protokolant: Edyta Paziewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 września 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 września 2017 r. przez wykonawcę S. Sp. z o.o. (...)

w postępowaniu prowadzonym przez 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul.

Konstantynowska 96, 95-100 Zgierz

orzeka:

1. oddala odwołanie

2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego - S. Sp. z o.o. (...) i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00 groszy) uiszczoną przez S. Sp. z o.o. tytułem wpisu

od odwołania

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący: ………………………

2

Sygn. akt KIO 1922/17

Uzasadnienie

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej „Zamawiający”) prowadzi w trybie

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczeń 2004

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” lub „

ustawą Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi

społeczne pn. „Usługa: ochrona realizowana przez Specjalistyczne Uzbrojone

Formacje Ochronne wraz z monitoringiem kompleksów wojskowych".

Szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa od kwot wskazanych w

przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. U. UE w dniu 02

września

2017 r., numer 2017/S 168-345963. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (

zwana dalej również „SIWZ” ) została opublikowana na stronie internetowej

Zamawiającego w dniu 04 września 2017 r.

W dniu 14 września 2017 r. Odwołujący - S. Sp. z o.o. w Grodzisku

Mazowieckim wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławcze

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij