02-10-2017

KIO 1919/17

Sygn. akt KIO 1919/17

1

Sygn. akt: KIO 1919/17

POSTANOWIENIE

z dnia 2 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Renata Tubisz

Protokolant: Mateusz Zientak

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 2 października 2017 r. w Warszawie,

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 września 2017 r.

przez odwołującego: S. S.A. ul. (…) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

z udziałem po stronie odwołującego:

1. PORR S.A. ul. (…);

2. STRABAG Sp. z o.oo. ul. (…);

3. BUDIMEX ul. (…)

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze

2. kosztami postępowania obciąża S. S.A. ul. (…) i:

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 2.000 zł 00 gr

(słownie: dwa tysiące złotych zero groszy), uiszczoną przez S. S.A. ul. (…)a

tytułem wpisu od odwołania

2.2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

S. S.A. ul. (…) kwoty 18.000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od odwołania.

Sygn. akt KIO 1919/17

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: …………………..…………

Sygn. akt KIO 1919/17

3

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający prowadzi postępowanie o

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij