04-10-2017

KIO 1886/17

1

Sygn. akt: KIO 1886/17

POSTANOWIENIE

z dnia 4 października 2017 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Justyna Tomkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu bez udziału stron w dniu 4 października 2017 roku

w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu

11 września 2017 roku przez – wykonawcę Odwołującego ECO - ABC Sp. z o.o. z siedzibą

w Bełchatowie

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

we Wrocławiu

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 7 500 zł 00 gr

(słownie: siedmiu tysięcy pięciuset złotych zero groszy) stanowiącą kwotę uiszczonego

wpisu na rzecz wykonawcy Odwołującego ECO - ABC Sp. z o.o. z siedzibą

w Bełchatowie

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do

Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Przewodniczący:

2

Sygn. akt KIO 1886/17

UZASADNIENIE

Dnia 11 września 2017 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na

podstawie art. 180 oraz art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień

publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

odwołanie złożył wykonawca ECO - ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie (dalej jako

„Odwołujący”).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust 8 ustawy Pzp pn. Świadczenie usługi magazynowania, transportu

i unieszkodliwiania odpadów medycznych prowadzi Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny we Wrocławiu. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w BZP w dniu 4

września 2017 r. pod numerem 582830-N-2017.

Odwołanie wniesiono wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności

Zamawiającego, polegającej na określeniu warunków udziału w postępowaniu we

wskazanych postanowieniach SIWZ:

1) Rozdział V pkt 5 li

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij