21-07-2017

KIO 1386/17

1

Sygn. akt: KIO 1386/17

WYROK z dnia 21 lipca 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 19 lipca 2017 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 lipca 2017r. przez organizację P. Z. P. B. z siedzibą w W., (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Miasto Łowicz z siedzibą w Ł., (...)

przy udziale wykonawcy C. P. Spółka Akcyjna z siedzibą w K., (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1386/17 po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy I. R. Spółka Akcyjna z siedzibą w R., (...) zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 1386/17 po stronie zamawiającego

orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża organizację P. Z. P. B. z siedzibą w W., (...) i

2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez P. Z. P. B. z siedzibą w W., (...) tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od organizacji P. Z. P. B. z siedzibą w W., (...) na rzecz Gminy Miasto Łowicz z siedzibą w Ł., (...) kwotę 3 600zł. 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych

zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. z 2016r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265,

2

1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący: ……………

3

Sygn. akt KIO 1386/17 Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Ł. – etap I zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 kwietnia 2017r. za numerem 2017/S- 081-155592. W dniu 26 czerwca 2017r. zamawiający opublikował na stronie internetowej informację o modyfikacji treści siwz.

Sygn. akt KIO 1386/17 W dniu 6 lipca 2017r. P. Z. P. B. z siedzibą w W., (...) wniósł odwołanie. Odwołanie zostało odpisane przez prezesa zarządu organizacji zawodowej ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodziel

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij