07-02-2017

KIO 191/17

1

Sygn. akt: KIO 191/17

WYROK z dnia 7 lutego 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący - członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

Protokolant: Rafał Komoń

Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 30 stycznia 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Building Engineering Sp. z o.o., ul. Ks. Witolda 7-9, 71-063 Szczecin, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Miastków Kościelny, Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,

zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane PRZEM-GRI Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 10-418 Olsztyn

orzeka:

1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: Gminie Miastków Kościelny: 1.1. unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego: Building Engineering Sp. z o.o.,

1.2 wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień rozbieżności w przedłożonych oświadczeniach, dotyczących stażu zawodowego (doświadczenia) p. K. S. wyznaczonego do pełnienia funkcji kierownika budowy, 1.3. wezwanie w trybie art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, z żądaniem wobec odwołującego, aby jako wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska 4eco Sp. z o.o. innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe opisane w rozdziale V punkt 5.1 podpunkt c) 1 SIWZ - w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego. 1.4. nakazuje dokonanie ponownego badania i oceny oferty odwołującego.

2

2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Gminę Miastków Kościelny, Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny,

2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: Building Engineering Sp. z o.o., ul. Ks. Witolda 7-9, 71-063 Szczecin, tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego: Gminy Miastków Kościelny, Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, na rzecz odwołującego: Building Engineering Sp. z o.o., ul. Ks. Witolda 7-9, 71-063 Szczecin, kwotę 13 600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów wpisu od odwołania i kosztów zastępstwa przez pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a ust. 1

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 1529/16

1 Sygn. akt: KIO 1529/16 WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Kisiel Protokolant: Krzysztof Wasilewski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij