30-08-2016

KIO 1529/16

1

Sygn. akt: KIO 1529/16

WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Kisiel

Protokolant: Krzysztof Wasilewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 sierpnia 2016 r. przez wykonawcę W. Sp. z o. o., ul. Chopina 117A, 96-500 Sochaczew w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Miastu Stołecznemu Warszawa Dzielnica Śródmieście - unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy W. Sp. z o. o. oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie nakazuje dokonanie powtórnej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego;

2. kosztami postępowania obciąża Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr

(słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę W. Sp. z o. o., Sochaczew, tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa na rzecz wykonawcy W. Sp. z o. o., Sochaczew kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych, zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

2

Przewodniczący: ………………..………….

3

Sygn. akt: KIO 1529/16

U z a s a d n i e n i e

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa (dalej: „Zamawiający”) - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej: "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie.

Szacunkowa wartoś

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 2810/12

1   Sygn. akt: KIO 2810/12   WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Sylwester Kuchnio   Protokolant: Łukasz Listkiewicz     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij