30-08-2016

KIO 1529/16

1

Sygn. akt: KIO 1529/16

WYROK z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Kisiel

Protokolant: Krzysztof Wasilewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2016 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 sierpnia 2016 r. przez wykonawcę W. Sp. z o. o., ul. Chopina 117A, 96-500 Sochaczew w postępowaniu prowadzonym przez Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście,

orzeka:

1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Miastu Stołecznemu Warszawa Dzielnica Śródmieście - unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy W. Sp. z o. o. oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie nakazuje dokonanie powtórnej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego;

2. kosztami postępowania obciąża Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr

(słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę W. Sp. z o. o., Sochaczew, tytułem wpisu od odwołania,

2.2. zasądza od Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa na rzecz wykonawcy W. Sp. z o. o., Sochaczew kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych, zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

2

Przewodniczący: ………………..………….

3

Sygn. akt: KIO 1529/16

U z a s a d n i e n i e

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Warszawa (dalej: „Zamawiający”) - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej: "ustawą" lub "Pzp" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie.

Szacunkowa wartość zamówienia jest niższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 11 sierpnia 2016 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców - w tym wykonawcę W. Sp. z o. o., Sochaczew (dalej: „Odwołujący” lub „W.”) - o wyniku postępowania, polegającego na wyborze najkorzystniejszej oferty za którą uznano ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm w składzie: 1. MERX Sp. z o.o. Sp. k. (Lider) z siedzibą w Warszawie przy, 2. MERX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy (dalej: „Konsorcjum MERX” lub „Przystępujący”). Tym samym pismem Zamawiający zawiadomił o wykluczeniu Odwołującego z prowadzonego postępowania.

W dniu 16 sierpnia 2016 r. wykonawca W. wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie w którym zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy:

1. art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, przez bezpodstawne wykluczenie wykonawcy z postępowania wobec uznania, że nie wniósł on wadium na przedłużony okres związania ofertą, podczas gdy z analizy aneksu złożonego przez Odwołującego wynika, udzielenie gwarancji zapłaty wadium na cały okres związania ofertą, w tym na okres przedłużony na wniosek Zamawiającego;

2. art. 65 kc. przez jego niezastosowanie przy dokonywaniu wykładni treści aneksu nr 1, co doprowadziło do wykluczenia Odwołującego na podstawie literalnego brzemienia aneksu, bez analizy jego faktycznej treści, z której wynikało wniesienie gwarancji zapłaty wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4

Odwołujący wnosił o: • unieważnienie czynności wykluczenia Odwołującego z postępowania; • unieważnienie czynności oceny ofert; • dokonanie powtórnej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; • dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej w postępowania oferty Odwołującego.

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wyjaśniał, że:

Zamawiający przekazał Odwołującemu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz informacją o wykluczeniu Odwołującego z postępowania. Z jej uzasadnienia wynika, że wykluczenie Odwołującego nastąpiło ze względu na to, że pomimo złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, nie wniósł on wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wykonawca W. dołączył do oferty umowę ubezpieczeniową gwarancji zapłaty wadium o nr 02GG09/0062/16/009. Umowa została zawarta z dniem 22.06.2016. Ważność gwarancji obejmowała okres od 27.06.2016r. do 27.07.2016 r.

Zamawiający zwrócił się do Odwołującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wykonawca W. w związku z wnioskiem Zamawiającego złożył oświadczenie w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, oraz przedłożył aneks nr 1 do powyższej umowy ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium. Zamawiający na podstawie daty określonej w aneksie jako data, z którą wchodzi on w życie (21.11.2016r.) ustalił, że Odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Zdaniem Odwołującego należy zauważyć, że Zamawiający dokonując oceny okresu obowiązywania aneksu, swoje stanowisko oparł wyłącznie o literalny zapis znajdujący się pod nagłówkiem aneksu nr 1 do gwarancji ubezpieczeniowej o treści „z dniem 21.11.2016r. gwarancja Nr 02GG09/0062/16/0009 otrzymuje następujące brzmienie:". Zamawiający zaniechał zbadania całej treści dokumentu, nie podjął się analizy relacji występującej między treścią aneksu a umową główną, oraz co najważniejsze nie zastosował na podstawie art. 14 ustawy Pzp, art. 65 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z późń. zm.), dalej: „kc" przy interpretowaniu treści aneksu - a należy zauważyć, że tekst dokumentu nie stanowi wyłącznej podstawy wykładni ujętych w nim oświadczeń woli (vide wyrok SN z dnia 12.04.2016 sygn. akt II PK 70/15).

5

Zgodnie z art. 65 kc. oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Aneks składany był na okoliczność wyrażenia przez wykonawcę W. zgody na przedłużenie okresu związania ofertą. W związku z tym najistotniejszą informacją wynikającą z aneksu winna być data początkowa oraz końcowa okresu ważności gwarancji. Okres ten bowiem stanowi o tym czy gwarancja zabezpiecza cały termin związania ofertą.

Zdaniem Odwołującego z aneksu w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wynikają wspomniane daty, jest to okres od 27.06.2016r. do 27.09.2016r. W punkcie 3 aneksu znajduje się następująca treść:

„3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od 27.06.2016 r. do 29.09.2016r. (zwanym dalej „okresem ważności gwarancji". Przez okres ważności gwarancji rozumie się okres czasu, w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 1, skutkujących zatrzymaniem wadium."

Biorąc pod uwagę okres ważności gwarancji ubezpieczeniowej wynikający wprost z treści aneksu - od 27.06.2016r. do 27.09.2016r. - należy uznać, że Wykonawca w sposób skuteczny wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, a Zamawiający będzie mógł w okresie tym z wadium skorzystać.

W opinii Odwołującego, Zamawiający ustalając, na podstawie treści aneksu, datę końcową okresu ważności gwarancji - 27.09.2016r. - winien był przyjąć, że aneks nie mógł obowiązywać od dnia 21.11.2016, skoro data ta przypada po dniu ważności okresu gwarancji. Sprzeczne z zasadami logicznego myślenia było uznanie, że aneks wejdzie w życie w dniu 21.11.2016 r. skoro z jego treści wprost wynika, że reguluje stan sprzed tej daty, i w związku z tym zamiarem gwaranta jest jego obowiązywanie w wcześniejszym okresie. Nadto żaden Ubezpieczyciel nie zawarłby umowy ubezpieczeniowej na wykonanie świadczenia występującego przed datą zawarcia umowy. Kontrakty tego typu zawierane są w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych występujących po a nie przed datą podpisania umowy. W tym przypadku prawo nie działa wstecz.

Dodatkowo nie można zapominać o tym, że w dolnej części aneksu obok podpisów, znajduje się data wystawienia aneksu - 21.07.2016r. - jest to faktyczna data, z którą aneks wchodził w życie. Zamawiający nie wziął tej daty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wykluczeniu. Data 21.07.2016r. wypadała przed datą końcową okresu ważności gwarancji wadialnej, wynikającej z umowy głównej tj. 27.07.2016r., w rezultacie Zamawiający powinien

6

był uznać, że przedłużenie ważności umowy ubezpieczeniowej nastąpiło przed dniem, kiedy upływał okres jej ważności.

Według Odwołującego trzeba również zauważyć, że wspomniana data 21.07.2016r. pozostawała w logicznym związku czasowym z datą zawarcia umowy głównej tzn. 22.06.2016 r. Nieracjonalne byłoby założenie, że Ubezpieczyciel zawarł aneks do umowy w dniu 21.11.2016r. kiedy zgodnie z treścią aneksu, nie obowiązywał już pierwotny okres ważności gwarancji. Interpretacja dokumentu Aneksu nr 1 prowadzi w sposób oczywisty do wniosku, że data 21.11.2016 r. wskazana pod nagłówkiem tego dokumentu stanowi omyłkę pisarską, ponieważ właściwa data zawarcia aneksu została również wskazana na 21 dzień miesiąca. Różnica polega na tym, że aneks wszedł w życie w lipcu a nie w listopadzie.

Odnosząc się do stanowiska Zamawiającego, w zakresie braku możliwości poprawienia daty 21.11.2016r. jako omyłki pisarskiej, to warto przytoczyć stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej wyrażone w wyroku z dnia 30 lipca 2009r. (sygn. akt: KIO/UZP 930/09). Izba zauważyła, iż nie ma możliwości poprawienia omyłki pisarskiej w dacie wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej na etapie oceny ofert, gdyż ustawa nie daje takiej możliwości, ale jednocześnie Izba opowiedziała się za możliwością zastosowania w takiej sytuacji art. 65 kc. Powyżej zostało wyjaśnione jak przy zastosowaniu art. 65 kc., należało dokonać wykładni treści aneksu.

Ustosunkowując się natomiast do argumentu Zamawiającego, że w przedstawionym stanie faktycznym niedopuszczalne było zastosowanie art. 87 ustawy Pzp,, to w tym kontekście trzeba zaprezentować wyrok KIO z dnia 9.02.2012r. sygn. akt KIO 150/12, zgodnie z którym cyt. „Izba zgadza się z wyrażanymi w powoływanych orzeczeniach poglądami wskazującymi na niestosowanie do dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej art. 87 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 26 ust. 3 i 4 ustawy, bowiem przewidziane w tych przepisach instytucje odnoszą się do odpowiednio treści oferty oraz do tzw. dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Dokument gwarancji wadialnej nie może być zaliczony do żadnej z tych kategorii. Nie oznacza to jednak, iż zamawiający, prowadzać postępowania z zachowaniem należytej staranności, dążąc do wyboru oferty najkorzystniejszej, nie jest zobowiązany do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku postępowania, a dotyczących składanych przez wykonawców dokumentów o niebagatelnym znaczeniu dla ich statusu w postępowaniu. Izba bowiem podziela w tej kwestii stanowisko Sądu Okręgowego w Gliwicach wyrażone w wyroku z dnia 23 lutego 2007 r. fsvan. akt X Ga 23/07T iż „formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie, a ma na celu realizacje zasad Pzp. Stąd przy wykładni i stosowaniu przepisów ustawy należy brać pod uwagę cel ustawy Izba podkreśla, iż formalizm - jak słusznie wskazał zamawiający - ma przede wszystkim gwarantować

7

realizację wyrażonych w art. 7 ust. 1 zasad równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji, nie tracąc jednocześnie z pola widzenia celu postępowania o zamówienie publiczne, którym jest zawarcie ważnej umowy i realizacja przedmiotu zamówienia. Tym samym granice formalizmu zakreślone są przez ustawę, która pozwala na udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawa.

Odwołujący, powołując się na powyższe orzeczenie KIO wyjaśniał, że zasada formalizmu, nie można przesłaniać naczelnej zasady udzielania zamówień publicznych tzn. udzielenia zamówienia na rzecz wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza oraz zgodna z wymogami siwz. Formalistyczne podejście ustępuje zasadzie racjonalnej analizy dokumentów przedkładanych w toku postępowania. Wykonawca nie może zostać wykluczony z postępowania z uwagi na oczywiste omyłki dokumentów wystawianych przez instytucje, na których treść nie ma on wpływu, jeżeli z treści tych dokumentów oraz innych okoliczności można wywnioskować, że czynią ona zadość wymogom Zamawiającego.

Tym samym uznać należy, za prawidłowe stanowisko, które nakazuje wykładnię treści dokumentu wadialnego - w tym przypadku aneksu do umowy gwarancji ubezpieczeniowej - z zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego (art. 65 kc) w związku z przepisem art. 14 ust. 1 Pzp. Nie istnieją bowiem przepisy szczególne - takie jak art. 26 ust 4 ustawy Pzp w stosunku do dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, jak też art. 87 ust. 1 Pzp, który odnosi się do treści oferty. Brak jednakże takich szczególnych regulacji nie oznacza, że Zamawiający może zaniechać zbadania dokumentu oraz dokonania właściwej wykładni oświadczenia woli złożonego przez gwaranta na podstawie art. 65 kc.

Zdaniem Odwołującego, z opisanego stanu faktycznego wynika, że wolą gwaranta było przedłużenie ważności umowy ubezpieczeniowej do 27 września 2016 r. Z dokumentu wynika również data jego sporządzenia i podpisania tj. 21.07.2016r. Tym samym data 21.11.2016 r. powinna być potraktowana jako omyłka pisarska wynikająca z mylnego oznaczenia miesiąca w jednym miejscu dokumentu, co w świetle pozostałej treści należy uznać za niezamierzoną niedokładność.

Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej przez Zamawiającego, dowody oraz stanowiska i oświadczenia stron, a także uczestnika postępowania złożone na rozprawie, Izba ustaliła co następuje.

8

Stan faktyczny sprawy został wyczerpująco i zgodnie z rzeczywistością przytoczony w treści odwołania (zreferowanej powyżej) i jest właściwie pomiędzy stronami bezsporny. Strony różnią się jedynie w jego interpretacji oraz co do wniosków wyciąganych z zastanych okoliczności faktycznych, szczególnie ich ocenie prawnej.

W toku rozprawy Odwołujący złożył następujące dokumenty: 1. Oświadczenie InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Group z dnia 25 sierpnia 2016 r. w który podano: „W związku z ubezpieczeniową gwarancją zapłaty wadium nr 02GG09/0062/16/0009 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 21.07.2016 r. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group uprzejmie oświadcza, że Aneks nr 1 wszedł w życie z dniem jego wystawienia tj. 21.07.2016 r. i jest ważny do 27.09.2016 r. omyłka pisarska, która znalazła się w nagłówku Aneksu nr 1 z dnia 21.07.2016 r. nie wpływa na ważność Gwarancji i Zamawiający ma prawo do ew. skorzystania z przedmiotowej Gwarancji”.

2. Aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancją zapłaty wadium nr 02GG09/0062/16/0009 opatrzony datą 21.07.2016 r. gdzie podano m. in.” z dniem 21.07.2016 r. gwarancja Nr 02GG09/0062/16/0009 otrzymuje następujące brzmienie:”. Aneks został podpisany przez Panią E.Z.

3. Aneks nr 1 do polisy nr 02GG09/0062/16/0009 opatrzony datą 21.07.2016 r. w którym wskazano okres trwania gwarancji „od 27.06.2016 r. do 27.09.2016 r.”

4. Korespondencję elektroniczną w postaci e-maili wymienianych pomiędzy Ubezpieczycielem a pracownikami Odwołującego.

Izba zważyła co następuje.

Na wstępie Izba stwierdza, że nie znalazła podstaw do odrzucenia odwołania w związku z tym, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek negatywnych, uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy, jak również stwierdziła, że wypełniono przesłanki istnienia interesu Odwołującego w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów art. 179 ust. 1 Pzp.

Mając na uwadze powyższe Izba merytorycznie rozpoznała złożone odwołanie, uznając iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Zgłoszone w treści odwołania zarzuty potwierdziły się.

9

Z ustaleń Izby wynika, że Zamawiający zwrócił się do Odwołującego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Na żądanie Zamawiającego wykonawca Winnicki złożył oświadczenie w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą, a wraz z nim przedłożył Aneks nr 1 do umowy ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium opatrzony datą „21.07.2016r.”. W powyższym aneksie znalazło się stwierdzenie ”z dniem 21.11.2016 r. gwarancja Nr 02GG09/0062/16/0009 otrzymuje następujące brzmienie:”. Natomiast w pkt. 3 ww. aneksu wskazano: „Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od 27.06.2016r. do 27.09.2016r.”

Biorąc pod uwagę ustalenia stwierdzić należy, że osią sporu w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej, zawartej w nagłówku Aneksu nr 1 daty „21.11.2016 r.”, która stoi w sprzeczności z dalszą treścią aneksu, tj. pkt 3. W świetle przywołanych okoliczności należy zadać pytanie, czy Odwołujący skutecznie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą ? Izba stanęła na stanowisku, że na tak zadane pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.

W zakresie omawianego zarzutu Izba podziela stanowisko prezentowane przez Odwołującego, który wskazywał, że datę 21.11.2016r. podaną w nagłówku Aneksu nr 1 należy potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską.

Za słusznością i prawidłowością tak zarysowanego poglądu przemawia szereg okoliczności sprawy. Po pierwsze wskazać należy na okres prowadzenia postępowania (od maja do sierpnia 2016 r.) oraz na termin składania i otwarcia ofert, który przypadał na dzień 27 czerwca 2016 r. Po drugie należy zwrócić uwagę na okres ważności gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium Nr 02GG09/0062/16/009 z dnia 22.06.2016 r., złożonej przez Odwołującego wraz z ofertą. W pkt. 3 tej gwarancji wskazano następujący termin ważności gwarancji: od 27.06.2016 r. do 27.07.2016 r. Po trzecie w pkt. 3 Aneksu nr 1 wprost wskazano okres ważności gwarancji: od 27.06.2016 r. do 27.09.2016 r. Nie sposób również pominąć daty 21.07.2016 r. jako daty wystawienia Aneksu nr 1.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych rozpoznawanej sprawy z całą stanowczością stwierdzić należy, że data „21.11.2016 r.”, podana w nagłówku Aneksu nr 1, jest datą całkowicie oderwaną nie tylko od okresu prowadzonego postępowania ale również od daty oferty złożonej przez Odwołującego. Nie ulega też wątpliwości, że stoi ona w oczywistej sprzeczności z terminem ważności gwarancji opisanym w punkcie 3 aneksu. Tym samym nie sposób pominąć opisanych powyżej okoliczności faktycznych sprawy i przyznać prymat pojedynczej, „oderwanej” dacie, wskazanej w nagłówku dokumentu, nad pozostałymi,

10

występującymi w treści Gwarancji i w treści Aneksu nr 1, które są ze sobą wzajemnie skorelowane.

W ocenie Izby opisane powyżej powody świadczą właśnie o tym, że datę podaną w nagłówku Aneksu nr 1 - „21.11.2016 r.” należy potraktować nie jako tę kluczową, ale właśnie jako tą, która zawiera oczywistą omyłkę pisarską, gdyż przyjęcie, że okres obowiązania Aneksu nr 1 rozpoczyna bieg od dnia 21.11.2016 r. byłoby kompletnie nielogiczne i nieracjonalne. Tym samym Zamawiający, dokonując analizy treści dokumentu Aneksu nr 1 powinien był dostrzec, że posłużenie się datą 21.11.2016 r. jest jedynie błędem pisarskim, który nie może mieć wpływu na ważność gwarancji, która stanowiła wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Prezentowana argumentacja znajduje również potwierdzenie w złożonych w toku rozprawy dowodach opisanych powyżej na str. 6 w pkt od 1 do 4. Z ich treści wprost wynika, że data „21.11.2016 r.” podana w nagłówku Aneksu nr 1 stanowi jedynie omyłkę pisarską wystawcy gwarancji, która nie wpływa na ważność gwarancji i Zamawiający ma prawo do ew. skorzystania z przedmiotowej Gwarancji.

Zgodzić się należy z Odwołującym, który odwoływał się do orzecznictwa Izby twierdząc, że zasada formalizmu, nie można przesłaniać naczelnej zasady udzielania zamówień publicznych tzn. udzielenia zamówienia na rzecz wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza oraz zgodna z wymogami siwz. Formalistyczne podejście ustępuje zasadzie racjonalnej analizy dokumentów przedkładanych w toku postępowania. Wykonawca nie może zostać wykluczony z postępowania z uwagi na oczywiste omyłki dokumentów wystawianych przez instytucje, na których treść nie ma on wpływu, jeżeli z treści tych dokumentów oraz innych okoliczności można wywnioskować, że czynią ona zadość wymogom Zamawiającego.

Podsumowując, Izba uznała, że z treści Aneksu nr 1, złożonego przez Odwołującego wynika, udzielenie gwarancji zapłaty wadium na cały okres związania ofertą, w tym na okres wskazany we wniosku Zamawiającego.

Wobec tego Izba potwierdziła, naruszenie przez Zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp, przez bezpodstawne wykluczenie wykonawcy W. z postępowania wobec uznania, że nie wniósł on wadium na przedłużony okres związania ofertą.

11

W konsekwencji Izba uwzględniła odwołanie i nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania wykonawcy W. oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie nakazała dokonanie powtórnej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 Pzp orzeczono jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, § 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b) § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Przewodniczący:

…………………………

Podobne

UZP/ZO/0-520/06

Sygn. akt UZP/ZO/0-520/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 27 lutego 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Agata Janina Mikołajczyk Arbitrzy: Krzysztof Błachut Leszek Jan Klepacki Protokolant Magdalena Pazura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.02.2006 r. w...

KIO 855/13

Sygn. akt KIO 855/13   1 WYROK z dnia 25 kwietnia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski   Protokolant: Paweł Nowosielski   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1713/12

  1   Sygn. akt: KIO 1713/12     WYROK z dnia 27 sierpnia 2012 r.     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:     Przewodniczący: Ewa Rzońca   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

KIO 2810/12

1   Sygn. akt: KIO 2810/12   WYROK z dnia 3 stycznia 2013 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Sylwester Kuchnio   Protokolant: Łukasz Listkiewicz     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 stycznia 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...

UZP/ZO/0-3212/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-3212/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 7 listopada 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Teresa Setkowicz Arbitrzy: Ryszard Leszek Dąbrowski Grażyna Opalińska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij