10-11-2015

KIO 2294/15

Sygn. akt: KIO 2294/15

WYROK z dnia 10 listopada 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Marek Szafraniec

Protokolant: Natalia Dominiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 października 2015 r. przez wykonawcę: Halcrow Group Limited, Elms House, 43 Brook Green, W6 7EF Londyn, Wielka Brytania w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. w Warszawie (01-232), ul. Siedmiogrodzka 20

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: SAFEGE S.A.S., 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92000 Nanterre, Francja oraz Schuessler – Plan Inżynierzy sp. z o.o. w Warszawie (00-132), ul. Grzybowska 12/14 zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

orzeka:

1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Halcrow Group Limited w Elms House

i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: Halcrow Group Limited w Elms House tytułem wpisu od odwołania.

2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ……………………………

Sygn. akt: KIO 2294/15

U z a s a d n i e n i e

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na realizację zadania: „Wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwaju szybkiego od ul Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi” zostało wszczęte przez zamawiającego: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. w Warszawie. Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w doręczonym Prezesowi Izby piśmie z dnia 27 października 2015 r., przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu zos

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

KIO 797/14

1 Sygn. akt: KIO 797/14   WYROK z dnia 8 maja 2014 roku     Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Beata Pakulska   Protokolant: Paulina Nowicka     po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2014 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1750/15

Sygn. akt: KIO 1750/15 WYROK z dnia 27 sierpnia 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Grzegorz Matejczuk Protokolant: Joanna Borowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej...

KIO 2442/15, KIO 2443/15, KIO 2452/15

1 Sygn. akt: KIO 2442/15 KIO2443/15 KIO 2452/15 WYROK z dnia 27 listopada 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Członkowie: Renata Tubisz Anna Chudzik Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w...

KIO 2660/12

1   Sygn. akt: KIO 2660/12 WYROK z dnia 18 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Protokolant: Agata Dziuban   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 grudnia 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 2526/12

    Sygn. akt KIO 2526/12 WYROK z dnia 28 listopada 2012 r.   Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:   Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk   Protokolant: Łukasz Listkiewicz   po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2012 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij