25-07-2013

KIO 1744/13

1

Sygn. akt: KIO 1744/13

POSTANOWIENIE

z dnia 25 lipca 2013 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lipca 2013 r. przez

Odwołującego – STRUNOBET-MIGACZ Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim, w postępowaniu

prowadzonym przez Zamawiającego – Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie

postanawia:

1. Umorzyć postępowanie odwoławcze.

2. Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz

Odwołującego – STRUNOBET-MIGACZ Sp. z o.o. w Lewinie Brzeskim, kwoty 15.000 zł 00

gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) – uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) na niniejsze

postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Przewodniczący: ………………………………

1

Sygn. akt: KIO 1744/13

U z a s a d n i e n i e

I. Zamawiający, Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie, prowadzi, na podstawie ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759

z późn. zm.; dalej: Prawo zamówień publicznych) w trybie przetargu nieograniczonego,

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego PN. ,,Dostawa złączy kablowych

średniego napięcia na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A”.

W dniu 17 lipca 2013 r. Odwołujący, STRUNOBET-MIGACZ Sp. z o.o. w Lewinie

Brzeskim,, wniósł odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących

przepisów:

1. naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, poprzez prowadzenie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezapewniający

zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,

2. naruszenie przepisu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust. 1 oraz w zw. z art. 29 ust. 2 Prawa

zamówień publicznych poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób

utrudniający uczciwą konkurencję, poprzez określenie w załączniku do SIWZ tj.

w charakterystyce technicznej dla trzypolowych złączy kablowych średniego napięcia

(LLL) i w charakterystyce technicznej dla czteropolowych złączy kablowych średniego

napięcia (LLLL) wymaganych wymiarów w parametrze „Maksymalne wymiary złącza

długość x szerokość [mm]” w sposób, który uniemożliwia złożenie oferty przez

Odwołującego, a parametry nie są w żaden sposób uzasadnione potrzebami

Zamawiającego.

W dniu 24 lipca 2013 r. Zamawiający uwzględnił zarzuty podniesione w odwołaniu w całości.

II. Po pierwsze, Izba ustaliła, że w przedmiotowym postępowaniu odwoławczym nie

przystąpił skutecznie do postępowania po stronie Zamawiającego żaden wykonawca.

Po drugie, Izba uznała, że postępowanie odwoławcze należy umorzyć, bowiem

w odpowiedzi na odwołanie Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty podniesione

w odwołaniu.

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, w przypadku uwzględnienia

przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć

2

postępowanie na posiedzeniu niejawnym pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym

po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku

Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Ponadto, w związku z art. 186 ust. 6 pkt 2b Prawa zamówień publicznych, Izba

postanowiła o zwrocie Odwołującemu uiszczonego wpisu od odwołania.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

Przewodniczący: ……………………………

Podobne

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 2211/15

1 sygn. akt: KIO 2211/15 POSTANOWIENIE z dnia 26 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 października 2015 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10 POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu na posiedzeniu...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij