11-10-2010

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk

Klaudia Szczytowska-Maziarz

Protokolant: Mateusz Michalec

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 11 października 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2010 r. przez Odwołującego - AWIMA Sp. j. A.Wiśniewska, B.Wiśniewski Serwisy porządkowe, ul. Patriotów 110 lok. 324, 04-844 Warszawa-Miedzeszyn w sprawie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Warszawie , ul. Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. zasądzić kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie piętnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) od Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Warszawie na rzecz Odwołującego - AWIMA Sp. j. A.Wiśniewska, B.Wiśniewski Serwisy porządkowe, ul. Patriotów 110 lok. 324, 04-844 Warszawa-Miedzeszyn stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania.

Sygn. akt: KIO/2142/10

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Stołeczny Zarząd Infrastruktury wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usługi stałego sprzątania na terenie kompleksów wojskowych w Kazuniu Nowym”.

Postępowanie nr 163/2010 zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 10.08.2010 r. pod nr 2010/S 153-236871.

Odwołujący - AWIMA Sp. j. A.Wiśniewska, B.Wiśniewski Serwisy porządkowe, ul. Patriotów 110 lok. 324, 04-844 Warszawa-Miedzeszyn wniósł w dniu 1.10.2010r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Na posiedzeniu niejawnym w udziałem stron w dniu 11.10.2010r.pełnomocnik Zamawiającego uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, składając pismo do akt sprawy.

Izba ustaliła, że brak było zgłoszeń przystąpień do przedmiotowego postępowania odwoławczego.

Izba zważyła co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z poź. zm.). Zgodnie z tym przepisem w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. Skoro przepis stanowi o możliwości umorzenia postępowania odwoławczego na posiedzeniu bez udziału stron należy

również wywodzić prawo Izby do umorzenia postępowania w takiej sytuacji także na posiedzeniach z udziałem stron.

Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art.186 ust.2 ustawy Pzp orzeczono jak w sentencji.

Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238), z którego wynika, iż w przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, a zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu, a jeżeli uwzględnienie w całości zarzutów odwołania nastąpiło po otwarciu rozprawy albo rozpoczęciu posiedzenia z udziałem stron, Izba zasądza koszty od zamawiającego na rzecz odwołującego.

Zamawiający złożył oświadczenie o uznaniu zarzutów w trakcie posiedzenia z udziałem stron, zatem Izba zobowiązana była zasądzić koszty postępowania odwoławczego(tj. zgodnie z § 3 wskazanego rozporządzenia koszty wpisu i uzasadnione koszty strony) od Zamawiającego na rzecz Odwołującego.

W tym przypadku nie zachodzi szczególna okoliczność przewidziana w art.186 ust.6 pkt 1 ustawy Pzp odnosząca się do okoliczności, o których mowa ściśle w art.186 ust.2 ustawy Pzp (uwzględnienie odwołania na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron).

W niniejszej sprawie umorzenie postępowania nie nastąpiło na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron, ani w warunkach skutecznego przystąpienia do postępowania odwoławczego, a zatem istnieją podstawy do zasądzenia kosztów od Zamawiającego na rzecz Odwołującego.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z poź. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:

………………………………

Członkowie:

………………………………

………………………………

Podobne

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2211/15

1 sygn. akt: KIO 2211/15 POSTANOWIENIE z dnia 26 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 października 2015 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij