11-10-2010

KIO 2142/10

Sygn. akt: KIO/2142/10

POSTANOWIENIE z dnia 11 października 2010 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski Członkowie: Małgorzata Stręciwilk

Klaudia Szczytowska-Maziarz

Protokolant: Mateusz Michalec

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 11 października 2010 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2010 r. przez Odwołującego - AWIMA Sp. j. A.Wiśniewska, B.Wiśniewski Serwisy porządkowe, ul. Patriotów 110 lok. 324, 04-844 Warszawa-Miedzeszyn w sprawie postępowania prowadzonego przez Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Warszawie , ul. Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,

2. zasądzić kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie piętnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) od Zamawiającego - Stołeczny Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Warszawie na rzecz Odwołującego - AWIMA Sp. j. A.Wiśniewska, B.Wiśniewski Serwisy porządkowe, ul. Patriotów 110 lok. 324, 04-844 Warszawa-Miedzeszyn stanowiącej uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania.

Sygn. akt: KIO/2142/10

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Stołeczny Zarząd Infrastruktury wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usługi stałego sprzątania na terenie kompleksów wojskowych w Kazuniu Nowym”.

Postępowanie nr 163/2010 zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 10.08.2010 r. pod nr 2010/S 153-236871.

Odwołujący - AWIMA Sp. j. A.Wiśniewska, B.Wiśniewski Serwisy porządkowe, ul. Patriotów 110 lok. 324, 04-844 Warszawa-Miedzeszyn wniósł w dniu 1.10.2010r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Na posiedzeniu niejawnym w udziałem stron w dniu 11.10.2010r.pełnomocnik Zamawiającego uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, składając pismo do akt sprawy.

Izba ustaliła, że brak było zgłoszeń przystąpień do przedmiotowego postępowania odwoławczego.

Izba zważyła co następuje.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając przedmiotowe odwołanie na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron stwierdziła, że postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie przepisu art. 186 ust

...

Zaloguj się aby zobaczyć całą treść

Podobne

UZP/ZO/0-1223/05

Sygn. akt UZP/ZO/0-1223/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 8 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Andrzej Kazimierz Karczewski Arbitrzy: Eugeniusz Marian Kaczmarek Joanna Anna Brylska Protokolant Rafał Oksiński po rozpoznaniu na posiedzeniu...

KIO 146/09

Sygn. akt KIO/UZP 146/09 POSTANOWIENIE z dnia 17 lutego 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Agnieszka Trojanowska Barbara Bettman Protokolant: Rafał Komoń wobec cofnięcia przed otwarciem rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r....

KIO 1744/13

1 Sygn. akt: KIO 1744/13 POSTANOWIENIE z dnia 25 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w...

KIO 2211/15

1 sygn. akt: KIO 2211/15 POSTANOWIENIE z dnia 26 października 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 26 października 2015 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby...

KIO 1704/11

1 Sygn. akt: KIO 1704/11 POSTANOWIENIE z dnia 23 sierpnia 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym przy obecności stron w dniu 23 sierpnia 2011 r. w Warszawie...
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij