• T-661/18

  Orzeczenia ETS, 08-07-2020

  ... przepis ten w żaden sposób nie wyklucza, by okoliczności te mogły być ujawnione przy okazji środka organizacji postępowania (zob. podobnie wyroki: z dnia 15 października 2002 r., Limburgse Vinyl Maatschappij i in./Komisja, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99...

 • T-640/18

  Orzeczenia ETS, 12-06-2020

  Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – Intercontact Budapest/CdT (Sprawa T-640/18)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług ...

 • T-51/18

  Orzeczenia ETS, 25-10-2019

  Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – BP / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Sprawa T-51/18)1 Zamówienia publiczne na usługi – ...

 • T-50/18

  Orzeczenia ETS, 25-10-2019

  Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – BO / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Sprawa T-50/18)1 Zamówienia publiczne na usługi – ...

 • T-66/18

  Orzeczenia ETS, 25-10-2019

  Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – BQ / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Sprawa T-66/18)1 Zamówienia publiczne na usługi – ...

 • C-526/17

  Orzeczenia ETS, 18-09-2019

  ...dowód na istotny charakter zmian oraz że strony wyraźnie wyraziły wolę zmiany istotnych warunków tej koncesji w rozumieniu pkt 37 wyroku z dnia 13 kwietnia 2010 r., Wall (C‑91/08, EU:C:2010:182). Podkreśla ona ponadto, że ponieważ koncesjonariusz otrzymuje...

 • T-741/17

  Orzeczenia ETS, 10-09-2019

  ... cena zaproponowana w złożonej ofercie jest znacząco niższa od ceny innych złożonych ofert albo od zwykłej ceny rynkowej (zob. podobnie wyrok z dnia 4 lipca 2017 r., European Dynamics Luxembourg i in./Agencja Kolejowa Unii Europejskiej, T‑392/15, EU:T:2017...

 • T-725/17

  Orzeczenia ETS, 26-04-2019

  Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. – Clestra Hauserman / Parlament (Sprawa T-725/17)1 Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postępowanie ...

 • T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ..., nawet jeżeli ryzyko to ostatecznie nie zrealizowało się z powodu wycofania się konsorcjum TEPting z części nr 4 (zob. podobnie wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r., Deloitte Business Advisory/Komisja, T‑195/05, EU:T:2007:107, pkt 67, 75). 89      Wniosku...

 • T-450/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Eurosupport – Fineurop support / EIGE (Sprawa T-450/17)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie ...

 • T-439/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Yellow Window / EIGE (Sprawa T-439/17)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – ...

 • T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ...że przestrzeganie prawa do obrony stanowi podstawową zasadę prawa Unii, a jego integralną część stanowi prawo do bycia wysłuchanym (zob. wyrok z dnia 3 lipca 2014 r., Kamino International Logistics i Datema Hellmann Worldwide Logistics, C‑129/13 i C‑130/13...

 • T-10/17

  Orzeczenia ETS, 16-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. – Proof IT / EIGE (Sprawa T-10/17)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – ...

 • T-914/16

  Orzeczenia ETS, 09-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. – Proof IT/EIGE (Sprawa T-914/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe –Zapotrzebowanie na ...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... kontroli, tak pod względem prawnym, jak i faktycznym – miał obowiązek dokonać z urzędu kompletnego nowego badania akt sprawy (zob. analogicznie wyrok z dnia 8 grudnia 2011 r., Chalkor/Komisja, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, pkt 64, 66). 84      W niniejszej...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  .... spec. w jęz. polskim, rozdz. 6, t. 7, s. 132), wyrok z dnia 10 maja 2012 r., Komisja/Niderlandy, C‑368/10, EU:C:2012:...ta nie musi w żadnym wypadku zaakceptować tej oferty (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 września 1999 r., Fracasso i Leitschutz, C‑27/98...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...2004/18, o których mowa w pytaniach sądu odsyłającego (zob. podobnie wyrok z dnia 10 lipca 2014 r., Impresa Pizzarotti, C‑213/13,...opartych na naruszeniu prawa krajowego mających podobny przedmiot i podstawę (wyrok z dnia 8 lipca 2010 r., Bulicke, C‑246/09, ...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... w zależności od prowadzonej działalności, tj. metod produkcji lub eksploatacji, które wykorzystywane są w danym przedsiębiorstwie, zakładzie lub części zakładu (wyrok z dnia 9 września 2015 r., Ferreira da Silva e Brito i in., C‑160/14, EU:C:2015:565, pkt...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... niezgodne z prawem decyzje wydane przez instytucję zamawiającą mogły być przedmiotem skutecznego i możliwie jak najszybszego środka zaskarżenia (zob. podobnie wyrok z dnia 15 września 2016 r., Star Storage i in., C‑439/14 i C‑488/14, EU:C:2016:688, pkt...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ..., popierana przez spółkę VAR, również wniosła apelację od owego wyroku do Consiglio di Stato (rady stanu), która połączyła te ...Unii odnoszących się do postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych (wyrok z dnia 24 maja 2016 r., MT Højgaard i Züblin,...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ... tym samym znaczeniu mówić o usługach zamieszczonych na karcie SIM. 16      Wyrok z dnia 5 kwietnia 2016 r., PFE (C‑689/13, EU..., ale zmuszenie go do zawarcia umowy wbrew jego woli. 29      Wyrok z dnia 16 kwietnia 2015 r., UPC Magyarország (C‑388/13,...

 • T-752/15

  Orzeczenia ETS, 25-05-2018

  Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-725/15)1 [Zamówienia publiczne ...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... in. oraz EUIPO ich własnymi kosztami. Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje: 1)      Punkty 2–5 sentencji wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r., European Dynamics Luxembourg i in./EUIPO (T‑556/11, EU:T:2016...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... lipca 2008 r., Krawczyński, C‑426/07, EU:C:2008:434, pkt 43). 58      Jak zaś wynika z pkt 36 niniejszego wyroku, Trybunał orzekł już, że zamówienia na usługi wymienione w załączniku I B do dyrektywy 92/50, gdy mają niewątpliwe znaczenie transgraniczne...

 • C-108/17

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  ..., że numer ten ma na celu ułatwienie ustalenia, w jakim państwie członkowskim miało miejsce końcowe wykorzystanie dostarczonych towarów: zob. zwłaszcza wyrok z dnia 9 lutego 2017 r., Euro Tyre (C‑21/16, EU:C:2017:106, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ...prawa Unii z tego tylko względu, że są podejmowane między innymi w interesie bezpieczeństwa publicznego lub obrony narodowej (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2008 r., Komisja/Włochy, C‑337/05, EU:C:2008:203, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo). 77...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... prawa. Z uwagi na fakt, że tworzenie i rozwój infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves miało miejsce przed ogłoszeniem wyroku z dnia 12 grudnia 2000 r., Aéroports de Paris/Komisja (T‑128/98, EU:T:2000:290), jedynie okoliczność, że władze hiszpańskie...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...dwuznaczności sformułowanie, Sąd zdaniem wnoszącej odwołanie przeinaczył to postanowienie i naruszył prawo. 95      W drugiej kolejności, na podstawie pkt 135 wyroku z dnia 13 września 2010 r., Grecja i in./Komisja (T‑415/05, T‑416/05 i T‑423/05, EU:T:2010...

 • T-477/15

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i in. / ECHA (Sprawa T-477/15)1 (Zamówienia publiczne na ...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... oferentów do wykonania tego zamówienia, a nie za „kryteria udzielenia zamówienia”, choć instytucja zamawiająca tak właśnie je określiła (zob. podobnie wyrok z dnia 24 stycznia 2008 r., Lianakis i in., C‑532/06, EU:C:2008:40, pkt 30, 31). 38      Wreszcie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij