• C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego, które są konieczne do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione (wyrok z dnia 8 września 2015 r., Taricco i in., C‑105/14, EU:C:2015:555, pkt 30 i przytoczone tam...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... samym rozważane przepisy krajowe mogą być objęte przewidzianym uzasadnieniem, wyłącznie jeżeli są zgodne z powyższymi zasadami i prawami (zob. podobnie wyrok z dnia 11 czerwca 2015 r., Berlington Hungary i in., C‑98/14, EU:C:2015:386, pkt 74 i przytoczone...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... uzasadniona. W szczególności EUIPO odwołuje się w tym względzie do wyroku z dnia 24 listopada 2005 r., ATI EAC e Viaggi...oparte na tych nieprawidłowościach są nieistotne dla sprawy (zob. analogicznie wyroki: z dnia 12 lipca 2001 r., Komisja i Francja/TF1, C...

 • T-229/15

  Orzeczenia ETS, 08-12-2017

  Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i in. / EUNB (Sprawa T-229/15)1 (Zamówienia publiczne na ...

 • T-668/15

  Orzeczenia ETS, 08-12-2017

  Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2017 r. – Jema Energy / Wspólne przedsięwzięcie Fusion for Energy (Sprawa T-668/15)1 (Publiczne zamówienia ...

 • C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ... dniem przystąpienia do Unii zgodnie z zasadą niezwłocznego i pełnego zastosowania przepisów prawa Unii do nowych państw członkowskich (zob. podobnie wyrok z dnia 3 grudnia 1998 r., KappAhl, C‑233/97, EU:C:1998:585, pkt 15). 38      Należy jednak przy tym...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ... do sądu Unii Europejskiej, a z drugiej strony umożliwienie temu sądowi sprawowania kontroli nad zgodnością z prawem tego aktu (zob. wyroki: z dnia 29 września 2005 r., Napoli Buzzanca/Komisja, T‑218/02, EU:T:2005:343, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... należy podnieść, że ten argument został oparty na odrzuconym przez Sąd założeniu faktycznym. Sąd bowiem ocenił w pkt 77 zaskarżonego wyroku treść pisma Komisji z dnia 22 listopada 2012 r. w taki sposób, że instytucja ta zwróciła się do Agriconsulting nie...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ...tym samym za instytucję zamawiającą w rozumieniu dyrektywy 2004/18 (zob. podobnie wyroki: z dnia 22 maja 2003 r., Korhonen i in., C‑...te mają charakter przemysłowy lub handlowy, czy też nie (zob. podobnie wyrok z dnia 22 maja 2003 r., Korhonen i in., C‑18/01...

 • C-223/16

  Orzeczenia ETS, 14-09-2017

  ... w jaki sposób podmiot gospodarczy może powoływać się na zdolności innych podmiotów w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r., Partner Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, pkt 87, 88). 25      Z...

 • C-403/16

  Orzeczenia ETS, 07-09-2017

  ... wobec Republiki Czeskiej, Polski i Słowacji. 4      Zobacz na przykład wyroki: z dnia 1 marca 2016 r., Alo i Osso (C...Zobacz na przykład, już w kontekście ogólnej zasady skutecznej ochrony sądowej, wyrok z dnia 15 października 1987 r., Heylens i in. (222/86...

 • C-701/15

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ..., po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 maja 2017 r., wydaje następujący Wyrok 1        Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 7 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady...

 • C-35/17

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ... prawa krajowego i jego wykładni, a także praktyki organów krajowych, nie może być porównywany z poziomem oferentów krajowych (zob. podobnie wyrok z dnia 2 czerwca 2016 r., Pizzo, C‑27/15, EU:C:2016:404, pkt 46). 23      Z postanowienia odsyłającego wynika...

 • C-76/16

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ...wystarczającej do wykonania tego zamówienia, lecz nie mogą wykraczać poza to, co jest racjonalnie niezbędne w tym celu (zob. podobnie wyrok z dnia 18 października 2012 r., Édukövízig i Hochtief Construction, C‑218/11, EU:C:2012:643, pkt 29). 34      Należy...

 • T-726/15

  Orzeczenia ETS, 07-07-2017

  Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca2017 r. – Blaž Jamnik i Blaž / Parlament (Sprawa T-726/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Zamówienie ...

 • T-392/15

  Orzeczenia ETS, 04-07-2017

  ...:609, pkt 55; postanowienie z dnia 30 kwietnia 2007 r., EnBW Energie Baden-Württemberg/Komisja, T387/04, EU:T:2007:117, pkt 96; wyrok z dnia 22 maja 2012 r., Evropaïki Dynamiki/Komisja, T‑17/09, niepublikowany, EU:T:2012:243, pkt 117). 36      Interes taki...

 • C-482/14

  Orzeczenia ETS, 28-06-2017

  ...sposób spójny i zrozumiały z tekstu samej skargi (zob. podobnie wyrok z dnia 2 czerwca 2016 r., Komisja/Niderlandy, C‑233/14, ... który należy wziąć pod uwagę przy ocenie zasadności niniejszej skargi (wyrok z dnia 8 kwietnia 2014 r., Komisja/Węgry, C‑288/12, ...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  ... 1990 r., Foster, C‑188/89, EU:C:1990:313, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo. 28 –      Wobec tego w wyroku Marshall (wyrok z dnia 26 lutego 1986 r., 152/84, EU:C:1986:84) nie wskazano, że władze szpitala ponosiły nawet najmniejszą odpowiedzialność...

 • C-296/15

  Orzeczenia ETS, 08-06-2017

  ... zbadać, czy, jak to w szczególności podnosiły rząd słoweński i Komisja, może on być uzasadniony ochroną zdrowia publicznego (zob. analogicznie wyrok z dnia 9 grudnia 2010 r., Humanplasma, C‑421/09, EU:C:2010:760, pkt 31). 79      Na wstępie należy wskazać...

 • T-200/16

  Orzeczenia ETS, 02-06-2017

  Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. – Gfi PSF / Komisja (Sprawa T-200/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – ...

 • Avis 2/15

  Orzeczenia ETS, 16-05-2017

  ... 91 ust. 1 TFUE upoważnia owego prawodawcę do przyjęcia w ramach wspólnej polityki transportowej „wspólnych zasad”. 170. W pkt 17 wyroku z dnia 31 marca 1971 r., Komisja/Rada (22/70, EU:C:1971:32) Trybunał stwierdził, że wówczas, gdy Unia podjęła działania...

 • C-434/15

  Orzeczenia ETS, 11-05-2017

  ... Inhibit Competition”, CCLP Working Paper 40, Oxford 2015, s. 14. Zobacz również wyroki: z dnia 22 października 2015 r., (C‑194/14 P, EU:C:2015:717... The New York Times z dnia 4 marca 2017 r. 27      Wyrok z dnia 15 października 2015 r. (C‑168/14, EU:C:2015...

 • C-131/16

  Orzeczenia ETS, 11-05-2017

  ... równoważny sposób do wszystkich oferentów znajdujących się w takiej samej sytuacji i powinno dotyczyć wszystkich wymagających wyjaśnienia punktów oferty (zob. wyroki: z dnia 29 marca 2012 r., SAG ELV Slovensko i in., C‑599/10, EU:C:2012:191, pkt 42–44...

 • C-387/14

  Orzeczenia ETS, 04-05-2017

  ... i w świetle jego wyniku za nieuzasadnione bardziej lub mniej korzystne traktowanie kandydata lub kandydatów, do których żądanie takie skierowano (wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r., Partner Apelski Dariusz, C‑324/14, EU:C:2016:214, pkt 65 i przytoczone tam...

 • C-596/15 P

  Orzeczenia ETS, 25-04-2017

  ... ten przedstawiła jednak oddzielnie od kwestii interesu we wniesieniu skargi, w części opatrzonej tytułem „Błędy w zakresie ustaleń faktycznych”. 17      Wyroki: z dnia 1 czerwca 1994 r., Komisja/Brazzelli Lualdi i in.(C‑136/92 P, EU:C:1994:211, pkt 49); z...

 • C-298/15

  Orzeczenia ETS, 05-04-2017

  ...tym, by celem uniknięcia przyszłych rozbieżności w wykładni przepisy przejęte ze wspomnianego aktu były interpretowane w sposób jednolity (zob. podobnie wyroki: z dnia 18 października 2012 r., Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, pkt 46; z dnia 7 listopada 2013...

 • C-391/15

  Orzeczenia ETS, 05-04-2017

  ...29      Takiej wykładni pojęcia „decyzji podjętych przez instytucje zamawiające” podlegających zaskarżeniu nie zmienia fakt, że Trybunał orzekł w pkt 35 wyroku z dnia 11 stycznia 2005 r., Stadt Halle i RPL Lochau (C‑26/03, EU:C:2005:5), iż działania, które...

 • T-454/13

  Orzeczenia ETS, 01-03-2017

  ...Altmark, ani też wysokości takiej rekompensaty. Podkreśla ona w szczególności, że w przeciwieństwie do sytuacji w sprawie, w której zapadł wyrok z dnia 20 lutego 2001 r., Analir i in. (C‑205/99, EU:C:2001:107), świadczenie usług transportu morskiego między...

 • T-700/14

  Orzeczenia ETS, 24-02-2017

  Wyrok Sądu z dnia 26 stycznia 2017 r. – TV1/Komisja (Sprawa T-700/14)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie zintegrowanych usług ...

 • T-74/15

  Orzeczenia ETS, 24-02-2017

  Wyrok Sądu z dnia 2 lutego 2017 r. – European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-74/15)1 [Skarga o ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij