• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ... art. 108 – jest prawidłowo doręczona, jeśli przekazano ją adresatowi i był on w stanie się z nią zapoznać (zob. podobnie postanowienie z dnia 9 lipca 2013 r., Page Protective Services/ESDZ, T‑221/13, niepublikowane, EU:T:2013:363, pkt 12). 48      W...

 • T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 sierpnia 2018 r. – Boyer / Wallis-et-Futuna (Sprawa T-475/18 R) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Verwaltungsgerichtshof (trubunał administracyjny, Austria) postanowieniem z dnia 29 czerwca 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 sierpnia 2017 r., w...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... Autónoma de Euskadi (organ administracyjny wspólnoty autonomicznej Kraj Basków właściwy ds. odwołań w dziedzinie zamówień publicznych, Hiszpania), postanowieniem z dnia 21 października 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 28 października 2016 r., w...

 • C-229/18 P(R)

  Orzeczenia ETS, 19-09-2018

  ... Trybunału z dnia 19 września 2018 r. – Parlament/Strabag Belgium [sprawa C‑229/18 P(R)] Odwołanie – Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postępowanie przetargowe – Decyzja odrzucająca ofertę jednego...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... Castilla y León (sąd najwyższy Kastylii i Leónu, Hiszpania) postanowieniem z dnia 12 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w...320/90 do C‑322/90, EU:C:1993:26, pkt 6; a także postanowienie z dnia 13 lipca 2006 r., Eurodomus, C‑166/06, niepublikowane, EU...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Kúria (sąd najwyższy, Węgry) postanowieniem z dnia 11 maja 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 maja 2017 r., w postępowaniu: Hochtief AG...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 17 listopada 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 11 stycznia 2017 r., w postępowaniu: VAR Srl...

 • T-206/17

  Orzeczenia ETS, 22-06-2018

  Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Argus Security Projects / Komisja i EUBAM Libya (Sprawa T-206/17)1 (Skarga o ...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... uchylenia tego rozstrzygnięcia Sądu, przez co drugą część zarzutu drugiego należy oddalić jako pozbawioną znaczenia dla sprawy (zob. analogicznie postanowienie z dnia 11 lutego 2015 r., Orange/Komisja, C‑621/13 P, niepublikowane, EU:C:2015:114, pkt 44, 45...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ...wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Corte suprema di cassazione (sąd kasacyjny, Włochy) postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 6 lutego 2017 r., w postępowaniu: Oftalma...

 • C-576/17 P(R)

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  ... Trybunału z dnia 22 marca 2018 r. – Wall Street Systems UK/EBC [sprawa C‑576/17 P(R)] Odwołanie – Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne na usługi – Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... r. jest obarczona błędem. 141    W tym względzie, po pierwsze, należy zauważyć, że w chwili przyjęcia zaskarżonej decyzji postanowienie o zawieszeniu postępowania z dnia 27 lutego 2015 r. stoi na przeszkodzie przyznaniu przez urząd morski zamówienia na...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...zaskarżonego wyroku, że spełnienie warunku czasowego przewidzianego w art. 3 ust. 2 decyzji Sernam 2, zgodnie z którym postanowienie to mogło mieć zastosowanie „[w] przypadku sprzedaży przez Sernam całości jego aktywów do dnia 30 czerwca 2005 r.”, wymagało...

 • T-812/17

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  ...” i o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi. W pozostałym zakresie wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje odrzucony. Postanowienie z dnia 21 grudnia 2017 r., Seco Belgium i Vinçotte/Parlament (T-812/17 R), zostaje uchylone. Rozstrzygnięcie o...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... 48      W tym względzie do Sądu należy ocena tego, co nakazuje prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości w okolicznościach sprawy (zob. postanowienie z dnia 26 lutego 2013 r., Castiglioni/Komisja, T‑591/10, niepublikowane, EU:T:2013:94, pkt 33 i...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Korkein hallinto‑oikeus (naczelny sąd administracyjny, Finlandia) postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 9 stycznia 2017 r., w postępowaniu...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... Lacjum) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi identycznymi jak w sprawie C‑523/16. 33      Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 15 listopada 2016 r. sprawy C‑523/16 i C‑536/16 zostały połączone do celów...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (regionalny sąd administracyjny dla Kalabrii, Włochy) postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 marca 2017 r., w postępowaniu...

 • C-486/17

  Orzeczenia ETS, 12-01-2018

  ... w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sąd administracyjny dla regionu Basilicata, Włochy) postanowieniem z dnia 22 lipca 2017 r., który wpłynął do Trybunału w dniu 10 sierpnia 2017 r., jest oczywiście...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... się, że w danych okolicznościach jedna z nich jest całkowicie drugorzędna względem pozostałych i może być z nimi połączona (zob. postanowienie z dnia 28 września 2016 r., Durante, C‑438/15, niepublikowane, EU:C:2016:728 i przytoczone tam orzecznictwo). 30...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ..., na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (najwyższy sąd administracyjny, Włochy) postanowieniem z dnia 1 grudnia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 marca 2016 r., w postępowaniu Impresa...

 • C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ...podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (sąd apelacyjny w Bukareszcie, Rumunia) postanowieniem z dnia 20 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 lipca 2016 r., w postępowaniu: Compania...

 • C-531/16

  Orzeczenia ETS, 22-11-2017

  ..., Litwa) wyrokiem z dnia 18 stycznia 2016 r., utrzymanym w mocy przez Lietuvos apeliacinis teismas (sąd apelacyjny, Litwa) postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2016 r. 22.      Centrum gospodarki odpadami i oferent B wniosły kasację do Lietuvos Aukščiausiasis...

 • T-211/17

  Orzeczenia ETS, 10-11-2017

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 września 2017 r. – Amplexor Luxembourg / Komisja (Sprawa T-211/17 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – ...

 • T-579/17

  Orzeczenia ETS, 10-11-2017

  ... o udzielenie zamówienia publicznego 2016/S 093-165651. Sentencja Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. Uchyla się postanowienie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie T-579/17 R. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ..., pkt 109; z dnia 29 września 2005 r., Napoli Buzzanca/Komisja, T‑218/02, EU:T:2005:343, pkt 62; zob. także postanowienie z dnia 8 marca 2012 r., Marcuccio/Komisja, T‑126/11 P, EU:T:2012:115, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo...

 • C-270/16

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... ustawy przez następujące pojęcia rozumie się: Dyskryminacja pośrednia: ma miejsce wtedy, kiedy przepis ustawy lub rozporządzenia, postanowienie w układzie zbiorowym pracy lub w umowie, umowa indywidualna, jednostronna decyzja, kryterium lub praktyka albo...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... same szanse przy formułowaniu treści swych ofert, z czego wynika wymóg, by oferty wszystkich konkurentów podlegały tym samym warunkom (postanowienie z dnia 10 listopada 2016 r., Spinosa Costruzioni Generali i Melfi, C‑162/16, niepublikowane, EU:C:2016:870...

 • T-117/17

  Orzeczenia ETS, 13-10-2017

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 3 lipca 2017 r. – Proximus / Rada (Sprawa T-117/17 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij