• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (regionalny sąd administracyjny dla Kalabrii, Włochy) postanowieniem z dnia 22 lutego 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 22 marca 2017 r., w postępowaniu...

 • C-486/17

  Orzeczenia ETS, 12-01-2018

  ... w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sąd administracyjny dla regionu Basilicata, Włochy) postanowieniem z dnia 22 lipca 2017 r., który wpłynął do Trybunału w dniu 10 sierpnia 2017 r., jest oczywiście...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... się, że w danych okolicznościach jedna z nich jest całkowicie drugorzędna względem pozostałych i może być z nimi połączona (zob. postanowienie z dnia 28 września 2016 r., Durante, C‑438/15, niepublikowane, EU:C:2016:728 i przytoczone tam orzecznictwo). 30...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ..., na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (najwyższy sąd administracyjny, Włochy) postanowieniem z dnia 1 grudnia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 marca 2016 r., w postępowaniu Impresa...

 • C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ...podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (sąd apelacyjny w Bukareszcie, Rumunia) postanowieniem z dnia 20 maja 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 lipca 2016 r., w postępowaniu: Compania...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  ..., pkt 109; z dnia 29 września 2005 r., Napoli Buzzanca/Komisja, T‑218/02, EU:T:2005:343, pkt 62; zob. także postanowienie z dnia 8 marca 2012 r., Marcuccio/Komisja, T‑126/11 P, EU:T:2012:115, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... same szanse przy formułowaniu treści swych ofert, z czego wynika wymóg, by oferty wszystkich konkurentów podlegały tym samym warunkom (postanowienie z dnia 10 listopada 2016 r., Spinosa Costruzioni Generali i Melfi, C‑162/16, niepublikowane, EU:C:2016:870...

 • T-835/16

  Orzeczenia ETS, 06-10-2017

  Postanowienie Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium / Komisja (Sprawa T-835/16)1 (Skarga o stwierdzenie nieważności i o ...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ..., na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Vilniaus apygardos teismas (sąd okręgowy w Wilnie, Litwa) postanowieniem z dnia 21 października 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 2 listopada 2015 r., w postępowaniu...

 • C-223/16

  Orzeczenia ETS, 14-09-2017

  ... o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 3 listopada 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 kwietnia 2016 r., w postępowaniu: Casertana...

 • C-403/16

  Orzeczenia ETS, 07-09-2017

  .... 32 ust. 3 kodeksu wizowego i art. 47 karty, które zapewniają prawo do skutecznego środka odwoławczego przed sądem. 19.      Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Polsce zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z...

 • C-701/15

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ...orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (regionalny sąd administracyjny dla Lombardii, Włochy) postanowieniem z dnia 4 listopada 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 31 grudnia 2015 r., w...

 • C-35/17

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ... wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą (Polska) postanowieniem z dnia 16 stycznia 2017 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 24 stycznia 2017 r., w postępowaniu: Saferoad...

 • C-76/16

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ... krajowym elementy wykładni prawa Unii, które są im niezbędne dla rozstrzygnięcia zawisłych przed nimi sporów (zob. w szczególności postanowienie z dnia 8 września 2016 r., Caixabank i Abanca Corporación Bancaria, C‑91/16 i C‑120/16, niepublikowane, EU...

 • T-392/15

  Orzeczenia ETS, 04-07-2017

  ...w wyniku skargi skarżący mógł tym samym odnieść korzyść (postanowienie z dnia 5 marca 2009 r., Komisja/Provincia di .../Komisja, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, pkt 55; postanowienie z dnia 30 kwietnia 2007 r., EnBW Energie Baden-Württemberg/Komisja, T387/04,...

 • T-207/16

  Orzeczenia ETS, 30-06-2017

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 maja 2017 r. – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Komisja (Sprawa T-207/16 R) (Postępowanie w przedmiocie środka ...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  .... Jednakże w kwestii „szczególnych uprawnień” w ramach kryteriów zob. pkt 130 i nast. poniżej. 81 –      Zobacz pkt 28 wyroku. 82 –      Postanowienie z dnia 26 maja 2005 r., C‑297/03, EU:C:2005:315. 83 –      Aby zapoznać się ze stanem faktycznym, na...

 • C-110/16

  Orzeczenia ETS, 08-06-2017

  Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. ... orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Consiglio di Stato (radę stanu, Włochy) postanowieniem z dnia 19 stycznia 2016 r., jest oczywiście niedopuszczalny. 1 Dz.U. C 175 z ...

 • C-296/15

  Orzeczenia ETS, 08-06-2017

  ... Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (krajową komisję odwoławczą w zakresie zamówień publicznych, Słowenia) postanowieniem z dnia 14 maja 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 czerwca 2015 r., w postępowaniu...

 • T-158/17

  Orzeczenia ETS, 02-06-2017

  ...” oraz decyzji o udzieleniu tej części zamówienia innemu oferentowi. Sentencja Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. Postanowienie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie T-158/17 R zostaje uchylone. Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w...

 • Avis 2/15

  Orzeczenia ETS, 16-05-2017

  .... 9.3 ust. 1 i 2 owej umowy. 104. Ten sam wniosek ma zastosowanie do art. 9.5 przewidywanej umowy. Postanowienie to nie wpływa w żaden sposób na uprawnienia dyskrecjonalne państw członkowskich w zakresie użycia swych sił zbrojnych lub ogłoszenia stanu...

 • C-434/15

  Orzeczenia ETS, 11-05-2017

  ... Madrid no 15/2017, z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie sporu między Uberem a Asociación Madrileña del Taxi, i postanowienie Tribunale Ordinario di Milano, z dnia 2 lipca 2015 r. (sprawy 35445/2015 i 36491/2015). 13      W przedmiocie pojęcia gospodarki...

 • C-131/16

  Orzeczenia ETS, 11-05-2017

  ... przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą (Polska) postanowieniem z dnia 19 lutego 2016 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 1 marca 2016 r., w postępowaniu: Archus...

 • C-387/14

  Orzeczenia ETS, 04-05-2017

  ... wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Krajową Izbę Odwoławczą (Polska) postanowieniem z dnia 25 lipca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 14 sierpnia 2014 r., w postępowaniu: Esaprojekt...

 • C-596/15 P

  Orzeczenia ETS, 25-04-2017

  ...(C‑682/13 P, niepublikowany, EU:C:2015:356, pkt 27); postanowienie z dnia 31 lipca 1989 r., S./Komisja(206/89 R, EU:...., easyJet/Komisja (T‑177/04, EU:T:2006:187, pkt 41). 30      Postanowienie z dnia 5 marca 2009 r., Komisja/Provincia di Imperia(C‑183/08 P,...

 • C-298/15

  Orzeczenia ETS, 05-04-2017

  ...wyraża także wątpliwości co do zgodności z prawem, w świetle tej dyrektywy, rzeczonej klauzuli 4.3 ze zmianami, ponieważ postanowienie to wymaga w przypadku złożenia przez kilku oferentów wspólnej oferty, aby udział każdego z nich w spełnianiu odpowiednich...

 • C-391/15

  Orzeczenia ETS, 05-04-2017

  ..., orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (wyższy trybunał sprawiedliwości Andaluzji, Hiszpania) postanowieniem z dnia 9 lipca 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 20 lipca 2015 r., w postępowaniu...

 • C-379/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-03-2017

  Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. – European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena ...

 • T-454/13

  Orzeczenia ETS, 01-03-2017

  ... 20 listopada 2015 r. sąd ten przyjął jedną ze złożonych mu ofert nabycia SNCM. W związku z tym wydał postanowienie o przekształceniu postępowania naprawczego w postępowanie likwidacyjne SNCM i ustalił termin wejścia w posiadanie przez nabywcę na 45 dni od...

 • T-351/15

  Orzeczenia ETS, 24-02-2017

  Postanowienie Sądu z dnia 20 stycznia 2017 r. – Papapanagiotou / Parlament (Sprawa T-351/15)1 (Zamówienia publiczne na dostawy – Postępowanie przetargowe – Meble ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij