• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym – Usługi ubezpieczeniowe – Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s...

 • T-164/15

  Orzeczenia ETS, 19-01-2018

  Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki/Parlament (Sprawa T-164/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie zewnętrznych usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz agencji Unii –...

 • C-486/17

  Orzeczenia ETS, 12-01-2018

  Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata - Włochy) – Olympus Italia Srl / Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług, swoboda przedsiębiorczości, swoboda przepływu kapitału, wolność prowadzenia działalności gospodarczej – Ograniczenia – Udzielenie nowych koncesji na zarządzanie...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (*) Odwołanie – Zamówienia publiczne na usługi – Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych – Procedura...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Dyrektywa 2004/18 WE – Artykuł 45 ust. 2 i 3 – Podstawy wykluczenia z udziału w przetargu – Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem...

 • T-136/15

  Orzeczenia ETS, 14-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (czwarta izba) z dnia 14 grudnia 2017 r.(*) Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Zapytania ofertowe dotyczące wszystkich części zamówienia, których dotyczy przetarg – Odmowa dostępu – Brak indywidualnej i konkretnej analizy wnioskowanych...

 • T-668/15

  Orzeczenia ETS, 08-12-2017

  Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2017 r. – Jema Energy / Wspólne przedsięwzięcie Fusion for Energy (Sprawa T-668/15)1 (Publiczne zamówienia na dostawy – Postępowanie przetargowe – Dostawa systemu przekształcania zasilania w energię elektryczną za pomocą przyspieszonej sieci – Odrzucenie oferty...

 • T-229/15

  Orzeczenia ETS, 08-12-2017

  Wyrok Sądu z dnia 16 listopada 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i in. / EUNB (Sprawa T-229/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Udostępnienie pracowników tymczasowych do działu informatycznego – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Obowiązek uzasadnienia –...

 • C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 6 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zakres stosowania – Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności –...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 26 października 2017 r.(*) Służba publiczna – Urzędnicy – Cedefop – Awans – Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 – Artykuły 44 i 45 regulaminu pracowniczego – Porównanie...

 • C-270/16

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ELEANOR SHARPSTON przedstawiona w dniu 19 października 2017 r.(1) Sprawa C‑270/16 Carlos Enrique Ruiz Conejero przeciwko Ferroser Servicios Auxiliares SA oraz Ministerio Fiscal [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 19 października 2017 r.(*) Odwołanie – Odpowiedzialność pozaumowna Unii – Zamówienie publiczne na usługi – Techniczna pomoc operacyjna na opracowanie i obsługę instrumentu sieciowego w celu wdrożenia europejskiego partnerstwa innowacyjnego...

 • T-835/16

  Orzeczenia ETS, 06-10-2017

  Postanowienie Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium / Komisja (Sprawa T-835/16)1 (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Zamówienia publiczne na dostawy i usługi – Procedura przetargowa – Dostawa firanek, obić ściennych i zasłon wewnętrznych oraz powiązane usługi...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 5 października 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 9 – Pojęcie „instytucji zamawiającej” – Spółka, której kapitał należy w całości do...

 • C-223/16

  Orzeczenia ETS, 14-09-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 – Oferent powołujący się na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia wymogów organu zamawiającego – Utrata przez wspomniane...

 • C-403/16

  Orzeczenia ETS, 07-09-2017

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 7 września 2017 r.(1) Sprawa C‑403/16 Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny...

 • C-76/16

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 ust. 1, 4 i 5 – Ekonomiczna i finansowa sytuacja oferenta – Dyrektywy 89/665/EWG i 2007/66/WE – Zaskarżenie do sądu decyzji o wykluczeniu...

 • C-35/17

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne – Zasady udzielania zamówień – Równość traktowania oferentów – Termin związania ofertą i okres ważności wadium...

 • C-701/15

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Transport – Pojęcie „eksploatacji obszaru geograficznego w celu udostępniania przewoźnikom powietrznym portów lotniczych lub innych terminali” – Dyrektywy 2004/17/WE...

 • T-726/15

  Orzeczenia ETS, 07-07-2017

  Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca2017 r. – Blaž Jamnik i Blaž / Parlament (Sprawa T-726/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Zamówienie dotyczące budynków – Postępowanie przetargowe – Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu – Pomieszczenia na Dom Unii Europejskiej w Lublanie –...

 • T-392/15

  Orzeczenia ETS, 04-07-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (trzecia izba) z dnia 4 lipca 2017 r. (*) Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Świadczenie przez podmioty zewnętrzne usług związanych z rozbudową systemów informatycznych Europejskiej Agencji Kolejowej – Klasyfikacja oferty jednego z oferentów –...

 • T-207/16

  Orzeczenia ETS, 30-06-2017

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 maja 2017 r. – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Komisja (Sprawa T-207/16 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne – Ostrzeżenie dotyczące wykluczenia – Ostrzeżenie dotyczące weryfikacji – Wniosek o zawieszenie...

 • C-482/14

  Orzeczenia ETS, 28-06-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 28 czerwca 2017 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Rozwój kolei wspólnotowych – Dyrektywa 91/440/EWG – Artykuł 6 ust. 1 – Grupa Deutsche Bahn – Porozumienia o przekazywaniu zysków – Zakaz przenoszenia na usługi...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ELEANOR SHARPSTON przedstawiona w dniu 22 czerwca 2017 r.(1) Sprawa C‑413/15 Elaine Farrell przeciwko Alanowi Whitty’emu Minister for the Environment, Irlandia i Attorney General Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) [wniosek o wydanie orzeczenia...

 • C-110/16

  Orzeczenia ETS, 08-06-2017

  Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 8 czerwca 2017 r. – Lg Costruzioni (sprawa C‑110/16)(1) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienie publiczne na roboty budowlane – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 7 – Ocena i weryfikacja możliwości technicznych wykonawców – Artykuł 53 § 2 regulaminu...

 • C-296/15

  Orzeczenia ETS, 08-06-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 2 i art. 23 ust. 2 i 8 – Artykuły 34 i 36 TFUE – Przetarg publiczny na zaopatrzenie szpitala –...

 • T-158/17

  Orzeczenia ETS, 02-06-2017

  Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 21 kwietnia 2017 r. – Post Telecom / EBI (Sprawa T-158/17 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług łączności w miejskiej sieci komputerowej dla budynków i obiektów...

 • T-200/16

  Orzeczenia ETS, 02-06-2017

  Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. – Gfi PSF / Komisja (Sprawa T-200/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Opracowanie, utrzymanie, rozwój oraz usługi pomocy w zakresie witryn internetowych – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Otrzymanie otwartej oferty – Artykuł 111...

 • Avis 2/15

  Orzeczenia ETS, 16-05-2017

  OPINIA TRYBUNAŁU (w pełnym składzie) 2/15 z dnia 16 maja 2017 r. Spis treści I –  Wniosek o wydanie opinii II –  Przewidywana umowa III –  Stanowisko przedstawione przez Komisję w jej wniosku o wydanie opinii IV –  Streszczenie głównych uwag przedstawionych Trybunałowi V –  Stanowisko...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij