• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 6 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zakres stosowania – Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności –...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 26 października 2017 r.(*) Służba publiczna – Urzędnicy – Cedefop – Awans – Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. – Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 – Artykuły 44 i 45 regulaminu pracowniczego – Porównanie...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 19 października 2017 r.(*) Odwołanie – Odpowiedzialność pozaumowna Unii – Zamówienie publiczne na usługi – Techniczna pomoc operacyjna na opracowanie i obsługę instrumentu sieciowego w celu wdrożenia europejskiego partnerstwa innowacyjnego...

 • T-835/16

  Orzeczenia ETS, 06-10-2017

  Postanowienie Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium / Komisja (Sprawa T-835/16)1 (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Zamówienia publiczne na dostawy i usługi – Procedura przetargowa – Dostawa firanek, obić ściennych i zasłon wewnętrznych oraz powiązane usługi...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 5 października 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy i usługi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 1 ust. 9 – Pojęcie „instytucji zamawiającej” – Spółka, której kapitał należy w całości do...

 • C-223/16

  Orzeczenia ETS, 14-09-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 14 września 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 – Oferent powołujący się na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia wymogów organu zamawiającego – Utrata przez wspomniane...

 • C-35/17

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  Wydanie tymczasowe POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne – Zasady udzielania zamówień – Równość traktowania oferentów – Termin związania ofertą i okres ważności wadium...

 • C-701/15

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Transport – Pojęcie „eksploatacji obszaru geograficznego w celu udostępniania przewoźnikom powietrznym portów lotniczych lub innych terminali” – Dyrektywy 2004/17/WE...

 • C-76/16

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 13 lipca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 47 ust. 1, 4 i 5 – Ekonomiczna i finansowa sytuacja oferenta – Dyrektywy 89/665/EWG i 2007/66/WE – Zaskarżenie do sądu decyzji o wykluczeniu...

 • T-726/15

  Orzeczenia ETS, 07-07-2017

  Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca2017 r. – Blaž Jamnik i Blaž / Parlament (Sprawa T-726/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Zamówienie dotyczące budynków – Postępowanie przetargowe – Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu – Pomieszczenia na Dom Unii Europejskiej w Lublanie –...

 • T-392/15

  Orzeczenia ETS, 04-07-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (trzecia izba) z dnia 4 lipca 2017 r. (*) Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Świadczenie przez podmioty zewnętrzne usług związanych z rozbudową systemów informatycznych Europejskiej Agencji Kolejowej – Klasyfikacja oferty jednego z oferentów –...

 • T-207/16

  Orzeczenia ETS, 30-06-2017

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 8 maja 2017 r. – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis / Komisja (Sprawa T-207/16 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne – Ostrzeżenie dotyczące wykluczenia – Ostrzeżenie dotyczące weryfikacji – Wniosek o zawieszenie...

 • C-482/14

  Orzeczenia ETS, 28-06-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 28 czerwca 2017 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Rozwój kolei wspólnotowych – Dyrektywa 91/440/EWG – Artykuł 6 ust. 1 – Grupa Deutsche Bahn – Porozumienia o przekazywaniu zysków – Zakaz przenoszenia na usługi...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO ELEANOR SHARPSTON przedstawiona w dniu 22 czerwca 2017 r.(1) Sprawa C‑413/15 Elaine Farrell przeciwko Alanowi Whitty’emu Minister for the Environment, Irlandia i Attorney General Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI) [wniosek o wydanie orzeczenia...

 • C-296/15

  Orzeczenia ETS, 08-06-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Produkty lecznicze stosowane u ludzi – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 2 i art. 23 ust. 2 i 8 – Artykuły 34 i 36 TFUE – Przetarg publiczny na zaopatrzenie szpitala –...

 • T-158/17

  Orzeczenia ETS, 02-06-2017

  Postanowienie wiceprezesa Sądu z dnia 21 kwietnia 2017 r. – Post Telecom / EBI (Sprawa T-158/17 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług łączności w miejskiej sieci komputerowej dla budynków i obiektów...

 • T-200/16

  Orzeczenia ETS, 02-06-2017

  Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. – Gfi PSF / Komisja (Sprawa T-200/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Opracowanie, utrzymanie, rozwój oraz usługi pomocy w zakresie witryn internetowych – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Otrzymanie otwartej oferty – Artykuł 111...

 • Avis 2/15

  Orzeczenia ETS, 16-05-2017

  OPINIA TRYBUNAŁU (w pełnym składzie) 2/15 z dnia 16 maja 2017 r. Spis treści I –  Wniosek o wydanie opinii II –  Przewidywana umowa III –  Stanowisko przedstawione przez Komisję w jej wniosku o wydanie opinii IV –  Streszczenie głównych uwag przedstawionych Trybunałowi V –  Stanowisko...

 • C-131/16

  Orzeczenia ETS, 11-05-2017

  WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 11 maja 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/17/WE – Zasady udzielania zamówień – Artykuł 10 – Zasada równego traktowania oferentów – Obowiązek wezwania przez instytucje zamawiające oferentów do zmiany lub uzupełnienia...

 • C-387/14

  Orzeczenia ETS, 04-05-2017

  WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 4 maja 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Zasady równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości – Kwalifikacje techniczne lub zawodowe wykonawców – Artykuł 48 ust. 3 – Możliwość polegania na zdolnościach...

 • C-596/15 P

  Orzeczenia ETS, 25-04-2017

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 25 kwietnia 2017 r.(1) Sprawy połączone C‑596/15 P i C‑597/15 P Bionorica SE (C‑596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C‑597/15 P) przeciwko Komisji Europejskiej Odwołanie – Zdrowie publiczne – Oświadczenia...

 • C-298/15

  Orzeczenia ETS, 05-04-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/17/WE – Wartość zamówienia leżąca poniżej progu przewidzianego przez tę dyrektywę – Artykuły 49 TFUE i 56 TFUE – Ograniczenie korzystania z podwykonawstwa...

 • C-391/15

  Orzeczenia ETS, 05-04-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 5 kwietnia 2017 r.(1) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 1 ust. 1 – Artykuł 2 ust. 1 – Decyzja instytucji zamawiającej dopuszczająca wykonawcę do udziału w przetargu –...

 • C-379/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-03-2017

  Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 24 listopada 2016 r. – European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE / Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (Sprawa...

 • T-454/13

  Orzeczenia ETS, 01-03-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (szósta izba) z dnia 1 marca 2017 r. (*) Pomoc państwa – Kabotaż morski – Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) i Compagnie méridionale de navigation – Usługa świadczona w ogólnym interesie gospodarczym –...

 • T-351/15

  Orzeczenia ETS, 24-02-2017

  Postanowienie Sądu z dnia 20 stycznia 2017 r. – Papapanagiotou / Parlament (Sprawa T-351/15)1 (Zamówienia publiczne na dostawy – Postępowanie przetargowe – Meble biurowe – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Kryteria udzielania zamówienia – Decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego...

 • T-74/15

  Orzeczenia ETS, 24-02-2017

  Wyrok Sądu z dnia 2 lutego 2017 r. – European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-74/15)1 [Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa Unii –Usługi w zakresie tworzenia, badania i wsparcia systemów informatycznych...

 • T-700/14

  Orzeczenia ETS, 24-02-2017

  Wyrok Sądu z dnia 26 stycznia 2017 r. – TV1/Komisja (Sprawa T-700/14)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie zintegrowanych usług produkcji audiowizualnej, transmisji i archiwizacji – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Udzielenie zamówienia innemu...

 • C-162/16

  Orzeczenia ETS, 10-02-2017

  Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo regionale per il Molise - Włochy) – Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl / Comune di Monteroduni (Sprawa C-162/16)1 (Odesłanie...

 • C-140/16

  Orzeczenia ETS, 10-02-2017

  Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 10 listopada 2016 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Włochy) – Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl / Comune di Maiolati Spo (Sprawa C-140/16)1 (Odesłanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij