• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 8 listopada 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Postępowanie przetargowe – Dochodzenie przeprowadzone przez audytora pochodzącego z sektora prywatnego – Dochodzenie przeprowadzone przez OLAF – Stwierdzenie nieprawidłowości – Decyzja Komisji...

 • T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 sierpnia 2018 r. – Boyer / Wallis-et-Futuna (Sprawa T-475/18 R) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Niedopuszczalność) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca:...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Artykuł 5 ust. 1 – Udzielanie zamówień na...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Właściwość Trybunału – Status organu odsyłającego jako sądu – Dyrektywa 2014/24/UE – Procedury udzielania zamówień publicznych – Procedura otwarta – Kryteria udzielenia...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2001/23/WE – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 1 – Przejęcia przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Zamówienie na świadczenie usług zarządzania gminną szkołą muzyczną –...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/WE – Powództwo o odszkodowanie – Artykuł 2 ust. 6 – Uregulowanie krajowe uzależniające dopuszczalność powództwa o odszkodowanie...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/17/WE – Artykuł 34 – Dostawa części zamiennych do autobusów i trolejbusów – Specyfikacje techniczne – Produkty równoważne – Możliwość przedstawienia dowodu...

 • T-206/17

  Orzeczenia ETS, 22-06-2018

  Postanowienie Sądu z dnia 16 maja 2018 r. – Argus Security Projects / Komisja i EUBAM Libya (Sprawa T-206/17)1 (Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na usługi – Procedura konkurencyjna z negocjacjami – Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa w ramach misji Unii Europejskiej...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO M. CAMPOSA SÁNCHEZA BORDONY przedstawiona w dniu 31 maja 2018 r.(1) Sprawy połączone C‑54/17 i C‑55/17 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato przeciwko Wind Tre SpA, dawniej Wind Telecomunicazioni SpA i Autorità Garante della Concorrenza...

 • T-752/15

  Orzeczenia ETS, 25-05-2018

  Wyrok Sądu z dnia 26 kwietnia 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-725/15)1 [Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Usługi w zakresie pomocy i doradztwa na rzecz personelu technicznego i informatycznego IV (STIS IV) – Odrzucenie oferty...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 3 maja 2018 r. (*) Odwołanie – Zamówienia publiczne na usługi – Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych – Procedura...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 19 kwietnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na usługi – Usługi społeczne i zdrowotne – Udzielenie zamówienia z pominięciem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych – Obowiązek przestrzegania zasad...

 • C-576/17 P(R)

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  Postanowienie Wiceprezesa Trybunału z dnia 22 marca 2018 r. – Wall Street Systems UK/EBC [sprawa C‑576/17 P(R)] Odwołanie – Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne na usługi – Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówienia innemu oferentowi –...

 • C-108/17

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  Wydanie tymczasowe OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO PAOLA MENGOZZIEGO przedstawiona w dniu 22 marca 2018 r.(1). Sprawa C‑108/17 UAB Enteco Baltic przeciwko Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, przy udziale: Vilniaus teritorinė muitinė [wniosek o wydanie orzeczenia...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 20 marca 2018 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywy 92/50/EWG i 2004/18/WE – Zamówienia publiczne na usługi – Drukarnia państwowa – Wytwarzanie dokumentów tożsamości i innych dokumentów urzędowych – Udzielanie...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 15 marca 2018 r.(*) Pomoc państwa – Warunki użytkowania infrastruktury portowej w Puerto de Las Nieves przez przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie przewozów morskich – Wyłączne użytkowanie infrastruktury finansowanej ze środków...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 7 marca 2018 r.(*) Odwołanie – Pomoc państwa – Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Sernamu – Pomoc na restrukturyzację oraz dokapitalizowanie, gwarancje i zrzeczenie się przez SNCF wierzytelności względem Sernamu – Decyzja uznająca...

 • T-812/17

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 23 stycznia 2018 r. – Seco Belgium i Vinçotte / Parlament (Sprawa T-812/17 R) (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne – Wniosek o zawieszenie wykonania – Cofnięcie zaskarżonego aktu – Częściowe umorzenie postępowania – Wniosek...

 • T-477/15

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  Wyrok Sądu z dnia 1 lutego 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i in. / ECHA (Sprawa T-477/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług informatycznych na rzecz ECHA – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Kryteria udzielenia zamówienia – Obowiązek...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  WYROK SĄDU (siódma izba) z dnia 1 marca 2018 r.(*) EFRR – Odmowa przyznania wkładu finansowego w realizację dużego projektu – Artykuł 40 akapit pierwszy lit. g) rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 – Uzasadnienie wkładu publicznego – Artykuł 41 ust. 2 rozporządzenia nr 1083/2006 – Przekroczenie...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) dnia 1 marca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi doradztwa rolniczego – Istnienie zamówienia publicznego lub jego brak – System...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (ósma izba) z dnia 28 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/18/WE – Artykuł 51 – Uzupełnienie ofert – Dyrektywa 2004/17/WE – Wyjaśnienie ofert – Przepisy krajowe uzależniające uzupełnienie składanej dokumentacji przez...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 8 lutego 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Artykuły 49 i 56 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu przetargowym – Usługi ubezpieczeniowe – Uczestnictwo kilku syndykatów Lloyd’s...

 • T-815/17

  Orzeczenia ETS, 02-02-2018

  Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2017 r. – Správa železniční dopravní cesty / Komisja oraz Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) (Sprawa T-815/17) Język postępowania: czeski Strony Strona skarżąca: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (Praga, Republika Czeska)...

 • T-164/15

  Orzeczenia ETS, 19-01-2018

  Wyrok Sądu z dnia 14 grudnia 2017 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki/Parlament (Sprawa T-164/15)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie zewnętrznych usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz agencji Unii –...

 • C-486/17

  Orzeczenia ETS, 12-01-2018

  Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata - Włochy) – Olympus Italia Srl / Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r. (*) Odwołanie – Zamówienia publiczne na usługi – Świadczenie usług zewnętrznych na potrzeby zarządzania programami i projektami oraz na potrzeby doradztwa technicznego w dziedzinie technologii informatycznych – Procedura...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Swoboda świadczenia usług, swoboda przedsiębiorczości, swoboda przepływu kapitału, wolność prowadzenia działalności gospodarczej – Ograniczenia – Udzielenie nowych koncesji na zarządzanie...

 • C-178/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 grudnia 2017 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Dyrektywa 2004/18 WE – Artykuł 45 ust. 2 i 3 – Podstawy wykluczenia z udziału w przetargu – Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem...

 • T-136/15

  Orzeczenia ETS, 14-12-2017

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (czwarta izba) z dnia 14 grudnia 2017 r.(*) Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Zapytania ofertowe dotyczące wszystkich części zamówienia, których dotyczy przetarg – Odmowa dostępu – Brak indywidualnej i konkretnej analizy wnioskowanych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij