• T-536/19

  Orzeczenia ETS, 15-01-2021

  Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2020 r. – Militos Symvouleftiki/Komisja (Sprawa T-536/19)1 Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług w dziedzinie rozwoju działań w zakresie komunikacji na rzecz przedstawicielstwa Komisji...

 • C-447/19 P

  Orzeczenia ETS, 20-11-2020

  Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 14 października 2020 r. – Close SA, Cegelec SA / Parlament Europejski (Sprawa C-447/19 P)1 Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postępowanie przetargowe – Roboty budowlane w zakresie rozbudowy...

 • T-661/18

  Orzeczenia ETS, 08-07-2020

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (czwarta izba) z dnia 8 lipca 2020 r.(*) Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Konserwacja instalacji systemów bezpieczeństwa w budynkach zajmowanych lub zarządzanych przez Komisję Europejską w Belgii i Luksemburgu – Odrzucenie oferty jednego...

 • T-163/20

  Orzeczenia ETS, 26-06-2020

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 maja 2020 r. – Isopix / Parlement (Sprawa T-163/20 R i T-163/20 R II) Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na usługi – Świadczenie usług fotograficznych – Wniosek o zawieszenie wykonania – Częściowa oczywista niedopuszczalność...

 • T-640/18

  Orzeczenia ETS, 12-06-2020

  Wyrok Sądu z dnia 29 kwietnia 2020 r. – Intercontact Budapest/CdT (Sprawa T-640/18)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług tłumaczenia tekstów w dziedzinach finansowej i bankowej z języka angielskiego na język węgierski – Klasyfikacja oferenta w procedurze...

 • T-20/20

  Orzeczenia ETS, 08-05-2020

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 13 marca 2020 r. – Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis / Parlament (Sprawa T-20/20 R) Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na usługi – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru Język...

 • T-50/18

  Orzeczenia ETS, 25-10-2019

  Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – BO / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Sprawa T-50/18)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Przetarg Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Tłumacze free-lance – Postępowanie w sprawie wyboru – Odrzucenie oferty...

 • T-66/18

  Orzeczenia ETS, 25-10-2019

  Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – BQ / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Sprawa T-66/18)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Przetarg Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Tłumacze free-lance – Postępowanie w sprawie wyboru – Odrzucenie oferty...

 • T-51/18

  Orzeczenia ETS, 25-10-2019

  Wyrok Sądu z dnia 10 września 2019 r. – BP / Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Sprawa T-51/18)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Przetarg Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Tłumacze free-lance – Postępowanie w sprawie wyboru – Odrzucenie oferty...

 • C-526/17

  Orzeczenia ETS, 18-09-2019

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 18 września 2019 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Artykuł 258 TFUE – Dyrektywa 2004/18/WE – Koordynacja procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi – Koncesje na roboty budowlane –...

 • T-578/19

  Orzeczenia ETS, 11-09-2019

      Postanowienie prezesa Sądu z dnia 11 września 2019 r. – Sophia Group/Parlament (sprawa T‑578/19 R) Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na usługi – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Brak pilnego charakteru 1.      Postępowanie w przedmiocie...

 • T-741/17

  Orzeczenia ETS, 10-09-2019

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (trzecia izba) z dnia 10 września 2019 r.(*) Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Usługi związane z zarządzaniem aplikacjami i infrastrukturą informatyczną – Odrzucenie oferty jednego z oferentów i udzielenie zamówień innym oferentom –...

 • T-725/17

  Orzeczenia ETS, 26-04-2019

  Wyrok Sądu z dnia 26 marca 2019 r. – Clestra Hauserman / Parlament (Sprawa T-725/17)1 Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postępowanie przetargowe – Roboty dotyczące części „Ruchome przegrody — drzwi” projektu rozbudowy i modernizacji budynku im. Konrada Adenauera Parlamentu w Luksemburgu –...

 • C-794/18 P

  Orzeczenia ETS, 11-04-2019

      Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 11 kwietnia 2019 r. – Pracsis i Conceptexpo Project/Komisja i EACEA (sprawa C‑794/18 P) Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Zamówienia publiczne na usługi – Skarga o stwierdzenie nieważności – Pojęcie „aktu...

 • T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (czwarta izba) z dnia 9 kwietnia 2019 r.(*) Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług informatycznych na rzecz Parlamentu i innych instytucji oraz organów Unii – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień –...

 • T-439/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Yellow Window / EIGE (Sprawa T-439/17)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług w celu realizacji badania nad okaleczaniem żeńskich narządów płciowych – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Obowiązek uzasadnienia –...

 • T-450/17

  Orzeczenia ETS, 29-03-2019

  Wyrok Sądu z dnia 5 marca 2019 r. – Eurosupport – Fineurop support / EIGE (Sprawa T-450/17)1 Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Świadczenie usług w celu realizacji badania nad okaleczaniem żeńskich narządów płciowych – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Obowiązek...

 • T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (trzecia izba) z dnia 7 grudnia 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Rozporządzenie finansowe – Wykluczenie z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień i o przyznanie dotacji finansowanych z budżetu ogólnego Unii na okres dwóch lat – Artykuł 108 rozporządzenia...

 • T-10/17

  Orzeczenia ETS, 16-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 16 października 2018 r. – Proof IT / EIGE (Sprawa T-10/17)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe – Wniosek o świadczenie usług w podziale na dwie części – Usługi dotyczące strony internetowej – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – Kryteria udzielenia...

 • T-914/16

  Orzeczenia ETS, 09-11-2018

  Wyrok Sądu z dnia 4 października 2018 r. – Proof IT/EIGE (Sprawa T-914/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Postępowanie przetargowe –Zapotrzebowanie na usługi podzielone na dwie części – Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania – Utrzymanie i aktualizacja narzędzi i zasobów statystycznych –...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK SĄDU (dziewiąta izba) z dnia 8 listopada 2018 r.(*) Zamówienia publiczne – Postępowanie przetargowe – Dochodzenie przeprowadzone przez audytora pochodzącego z sektora prywatnego – Dochodzenie przeprowadzone przez OLAF – Stwierdzenie nieprawidłowości – Decyzja Komisji...

 • T-475/18

  Orzeczenia ETS, 19-10-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 27 sierpnia 2018 r. – Boyer / Wallis-et-Futuna (Sprawa T-475/18 R) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne – Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych – Niedopuszczalność) Język postępowania: francuski Strony Strona skarżąca:...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (dziewiąta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Usługi publiczne w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego – Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 – Artykuł 5 ust. 1 – Udzielanie zamówień na...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 20 września 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 267 TFUE – Właściwość Trybunału – Status organu odsyłającego jako sądu – Dyrektywa 2014/24/UE – Procedury udzielania zamówień publicznych – Procedura otwarta – Kryteria udzielenia...

 • C-229/18 P(R)

  Orzeczenia ETS, 19-09-2018

  Postanowienie Wiceprezesa Trybunału z dnia 19 września 2018 r. – Parlament/Strabag Belgium [sprawa C‑229/18 P(R)] Odwołanie – Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postępowanie przetargowe – Decyzja odrzucająca ofertę jednego z oferentów...

 • T-784/17

  Orzeczenia ETS, 10-08-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Strabag Belgium / Parlament (Sprawa T-299/18 RII) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Postanowienie o zawieszeniu wykonania decyzji Parlamentu Europejskiego o odrzuceniu oferty...

 • T-299/18

  Orzeczenia ETS, 10-08-2018

  Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 czerwca 2018 r. – Strabag Belgium / Parlament (Sprawa T-299/18 R) (Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Zamówienia publiczne na roboty budowlane – Wniosek o zawieszenie wykonania – Okres zawieszenia – Oferta rażąco niska – Fumus boni juris – Brak...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Procedury odwoławcze – Dyrektywa 89/665/WE – Powództwo o odszkodowanie – Artykuł 2 ust. 6 – Uregulowanie krajowe uzależniające dopuszczalność powództwa o odszkodowanie...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba) z dnia 7 sierpnia 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2001/23/WE – Zakres stosowania – Artykuł 1 ust. 1 – Przejęcia przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Zamówienie na świadczenie usług zarządzania gminną szkołą muzyczną –...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 12 lipca 2018 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Zamówienia publiczne – Dyrektywa 2004/17/WE – Artykuł 34 – Dostawa części zamiennych do autobusów i trolejbusów – Specyfikacje techniczne – Produkty równoważne – Możliwość przedstawienia dowodu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij